Prediagnostika priemyselného vlastníctva

Využite našu unikátnu on-line internetovú aplikáciu zameranú na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky aj jednotlivcov. Stačí vyplniť dotazník. Na základe vašich odpovedí vyhodnotí vaše potreby a naše odporúčania v tejto oblasti..

Patenty a úžitkové vzory

Vaše potreby nevyžadujú žiadne informácie a riešenia v oblasti patentov a úžitkových vzorov.

Ak si myslíte, že ste vytvorili nové technické riešenie, môžete si ho chrániť ako patent alebo úžitkový vzor. Predtým ale doporučujeme dať si vypracovať (prípadne si ju vypracujte sami) patentovú rešerš na stav techniky. Prieskum stavu techniky podáva výstižný obraz o stave techniky ku dňu spracovania rešerše a zároveň Vám poskytne informácie, ktoré technické riešenia sú alebo nie sú vo svete chránené. Takto sa vyhnete narušeniu cudzích priemyselných práv už od začiatku a máte príležitosť existujúce patenty obísť novým riešením a prihlásiť si svoj patent. Taktiež získate informácie o prípadnej konkurencii, ktorá sa zaoberá podobnou výrobou a viete predpokladať, v ktorých krajinách sa oplatí požiadať o patentovú ochranu Vášho technického riešenia. Rešerš sa bežne vykonáva v databázach, ktoré sú voľne prístupné verejnosti, (napr. Patentscope, Espacenet, webregistre národných úradov). S vypracovaním patentovej rešerše na stav techniky Vám pomôžu pracovníci rešeršného pracoviska Úradu priemyselného vlastníctva SR, e-mail:  resers@indprop.gov.sk. Rešeršné služby sú spoplatnené, výšku poplatku za rešeršnú službu nájdete na webovej stránke národného úradu alebo vám ju oznámi patentový zástupca.

Vaše potreby nevyžadujú žiadne informácie a riešenia v oblasti patentov a úžitkových vzorov.

Ak bolo Vaše technické riešenie vypracované v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pôvodca, ktorý vytvoril zamestnanecký vynález, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu. V upovedomení pôvodca opíše technický problém a jeho riešenie, ako aj vznik a podstatu zamestnaneckého vynálezu tak, aby odborník mohol vynález uskutočniť. Ak zamestnávateľ písomne uplatní právo na technické riešenie v lehote do troch mesiacov, stáva sa jeho majiteľom a má právo na podanie prihlášky, pôvodca ale bude uvedený v prihláške a má nárok na primeranú odmenu v zmysle národnej legislatívy. V opačnom prípade právo podať prihlášku prechádza na pôvodcu. Ak sa na vytvorení nového technického riešenia podieľali viacerí pôvodcovia (tzv. spolupôvodcovia) platí, že ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, podiel spolupôvodcov na vytvorení vynálezu je rovnaký.

Ak ste vynález alebo úžitkový vzor vytvorili vlastnou duševnou tvorivou činnosťou mimo pracovnoprávneho vzťahu, ste jeho pôvodca a máte právo podať prihlášku vynálezu alebo úžitkového vzoru. Ak sa na vytvorení nového technického riešenia podieľali viacerí pôvodcovia (tzv. spolupôvodcovia), títo majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, platí, že podiel spolupôvodcov na vytvorení vynálezu je rovnaký.

Ak plánujete Vaše nové technické riešenie chrániť patentom alebo úžitkovým vzorom, podajte žiadosť o udelenie patentu na vynález alebo o zápis úžitkového vzoru. Patentová prihláška / prihláška o zápis úžitkového vzoru do registra musí obsahovať: žiadosť o udelenie patentu na vynález, opis vynálezu, nároky, ktoré definujú rozsah ochrany, anotáciu a príp. výkresy. Patent alebo úžitkový vzor sa udeľuje na vynález alebo na technické riešenie, ktoré je nové, spĺňa kritérium vynálezcovskej činnosti, (to znamená, že pre odborníka v danej oblasti nejde o známe riešenie) a je priemyselne využiteľný. Majiteľ patentu má právo poskytnúť licenciu, predať patent alebo zriadiť naň záložné právo. Okrem toho má exkluzívne postavenie na trhu, t. j. bez jeho súhlasu nikto nesmie vyrábať, dovážať výrobky vyrobené chráneným riešením na trh v štáte, v ktorom bola udelená patentová ochrana alebo ochrana úžitkovým vzorom, ani iným spôsobom zasahovať do práv majiteľa patentu alebo úžitkového vzoru. Patentovou ochranou zvýšite prestíž a aj hodnotu firmy na trhu. Patent má teritoriálnu ochranu, teda platí iba v štáte, v ktorom bola udelená patentová ochrana. V prípade zneužívania technického riešenia inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ľahšia vymožiteľnosť práv (súdnou cestou), ktoré vyplývajú z patentovej ochrany.
Ak potrebujete rýchlo dodať výrobky na trh, využite ochranu úžitkovým vzorom. Majiteľ zapísaného úžitkového vzoru má rovnaké práva ako majiteľ patentu. Ochrana úžitkovým vzorom je rýchlejšia, lacnejšia a prípadné sprístupnenie riešenia verejnosti pred podaním prihlášky, t.j. zverejnenie predmetu technického riešenia, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky, nie je prekážkou ochrany úžitkovým vzorom, ale má aj niekoľko nevýhod. Doba ochrany úžitkovým vzorom je kratšia, (maximálne 10 rokov, pre patenty je to 20 rokov od podania prihlášky), neposkytuje takú silnú ochranu ako vyplýva z udeleného patentu, lebo sa vykonáva iba zápisná spôsobilosť a nie vecný prieskum ako na predmet prihlášky patentu a nedajú sa ním chrániť niektoré predmety, ako napr. predmety, ktoré sa vzťahujú na biologický materiál, výroba farmaceutických látok a pod. Pozor, legislatíva niektorých štátov ochranu úžitkovým vzorom nepozná. Rozdiely medzi ochranou patentom a úžitkovým vzorom sú uvedené v tabuľke, ktorá Vám pomôže rozhodnúť sa medzi týmito dvoma druhmi ochrany. Nájdete ju na stránke Základné pojmy a definíce.

Ak nemáte záujem o ochranu Vášho technického riešenia, zaviažte pracovníkov mlčanlivosťou podpísaním zmluvy o mlčanlivosti a zapracujte tieto podmienky ochrany do obchodnoprávnych zmlúv príp. do pracovnej zmluvy. Ale zároveň prichádzate o nasledovné výhody: Majiteľ patentu má právo poskytnúť licenciu, predať patent alebo zriadiť naň záložné právo. Okrem toho má exkluzívne postavenie na trhu, t. j. bez jeho súhlasu nikto nesmie vyrábať, dovážať výrobky vyrobené chráneným riešením na trh v štáte, v ktorom bola udelená patentová ochrana a ani iným spôsobom zasahovať do práv majiteľa patentu. Patentovou ochranou zvýšite prestíž a aj hodnotu firmy na trhu. V prípade zneužívania technického riešenia inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ľahšia vymožiteľnosť práv (súdnou cestou), ktoré vyplývajú z patentovej ochrany alebo ochrany úžitkovým vzorom.

Pred podaním patentovej prihlášky nesmiete žiadnym spôsobom, (či už ústnym alebo písomným alebo prezentáciou na výstave), zverejniť predmet vynálezu. Porušili by ste tak kritérium novosti a patent na vynález by sa nemohol udeliť.

Ak ste si ešte neurobili rešerš na stav techniky, aby ste sa presvedčili, či je technické riešenie skutočne nové, určite tak urobte ešte pred podaním prihlášky vynálezu.

Ak si nevietevyplniť patentovú prihlášku a opis vynálezu / prihlášku úžitkového vzoru a opis technického riešenia, využite služby zástupcu, ktorý má právo zastupovať pred Úradom priemyselného vlastníctcva SR. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát. Ich zoznam nájdete na https://www.indprop.gov.sk/?zoznam-zastupcov.

Ak máte obchodné alebo výrobné aktivity aj v zahraničí alebo plánujete ísť na zahraničné trhy, zvážte rozšírenie patentovej ochrany aj v týchto krajinách. Exkluzívnymi právami, ktoré vyplývajú z udeleného patentu, stabilizujete postavenie firmy na trhu a vytesníte z trhu konkurenciu v krajine, kde bol patent udelený. Majte na pamäti, že nikto okrem vás nemá právo vyrábať, dovážať, alebo akýmkoľvek spôsobom využívať chránené technické riešenie bez vášho súhlasu a porušovať tak práva, ktoré vyplývajú z udeleného patentu v príslušnej krajine.

Ak ste podali patentovú prihlášku na národnom úrade, môžete do 12 mesiacov od podania prihlášky, využiť právo prednosti z tejto prihlášky, (uvedením dátumu podania a krajiny, v ktorej ste ju podali), v prihláške s rovnakým predmetom vynálezu, ktorou žiadate o udelenie patentu v zahraničí. V súčasnosti existujú tri spôsoby ochrany patentov v zahraničí: podaním národnej prihlášky v danom štáte, v ktorom požadujete ochranu alebo podaním regionálnej prihlášky v regionálnom úrade, ktorý má právo udeľovať regionálne patenty, (Európsky patentový úrad, Eurázijský patentový úrad, Africká organizácia duševného vlastníctva, Africká organizácia priemyselného vlastníctva) alebo podať jednu medzinárodnú prihlášku podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, (PCT systém, ktorého súčasťou sú aj uvedené regionálne organizácie), na základe ktorej môžete získať ochranu udelením národného alebo regionálneho patentu. Výška nákladov na patentovú ochranu v zahraničí závisí od počtu krajín, v ktorých máte záujem o patentovú ochranu. Poplatky za podanie a konanie ako aj udržiavacie poplatky zverejňuje každý národný alebo regionálny úrad na svojej webovej stránke. V zahraničí musí byť prihlasovateľ v konaní pred úradom zastúpený oprávneným zástupcom, ktorého služby sú spoplatnené. Okrem uvedeného treba kalkulovať aj s nákladmi na preklad prihlášky do štátneho jazyka v príslušnom štáte. Základné informácie o konaní a poplatkoch nájdete aj v príručke PCT Applicant´s Guide na webovej stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO: www.wipo.int.

Ak si neplánujete chrániť Vaše technické riešenie aj v zahraničí, môžete prísť o exkluzívne postavenie na zahraničnom trhu, čo znamená, že bez Vášho súhlasu nikto nesmie vyrábať, dovážať výrobky vyrobené chráneným riešením na trh v štáte, v ktorom bola udelená patentová ochrana a ani iným spôsobom zasahovať do práv majiteľa patentu. Patentovou ochranou zvýšite prestíž a aj hodnotu firmy na trhu. V prípade zneužívania technického riešenia inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ľahšia vymožiteľnosť práv (súdnou cestou), ktoré vyplývajú z patentovej ochrany alebo ochrany úžitkovým vzorom.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Dizajny

Nepotrebujete chrániť dizajn.

Ak máte nový výrobok a chcete chrániť jeho vzhľad, obal, využite ochranu dizajnom. Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku alebo jeho estetická stránka. Môže pozostávať z dvojrozmerných prvkov napr. vzor, čiara, farba a pod. alebo trojrozmerných prvkov ako je tvar výrobku. Ochrana dizajnom sa využíva aj na ochranu šperkov, elektronických zariadení, textilu, na ochranu grafických symbolov, ako aj loga. Prihláška sa zvyčajne podáva na národnom úrade, musí obsahovať žiadosť o zápis dizajnu do registra, určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis prihlasovateľ v prihláške žiada a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu. Jedným dizajnom je možné chrániť rôzne varianty tvarov výrobku. V takomto prípade sa podáva hromadná prihláška.
Majiteľ zapísaného dizajnu má právo ním disponovať, zabrániť iným osobám vyrábať, predávať, alebo dovážať výrobky, ktoré sa zhodujú so zapísaným dizajnom (alebo sú jeho kópiou), ak sa využívajú na komerčné účely. Ochrana dizajnu poskytuje majiteľovi výlučné práva, prispieva k dobrému menu spoločnosti a zvyšuje trhovú hodnotu spoločnosti. Zapísaný dizajn platí iba v štáte, v ktorom bola udelená ochrana, t. j. v ktorom je dizajn zapísaný. Doba ochrany zapísaného dizajnu je minimálne 10 rokov (v SK je to maximálne 25 rokov) odo dňa podania prihlášky dizajnu, závisí však od národnej legislatívy daného štátu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa. Každé predĺženie ochrany je spoplatnené.

Ak nemáte záujem o ochranu Vášho dizajnu, prichádzate o nasledovné výhody: Majiteľ zapísaného dizajnu má právo ním disponovať, zabrániť iným osobám vyrábať, predávať alebo dovážať výrobky, ktoré sa zhodujú so zapísaným dizajnom (alebo sú jeho kópiou), ak sa využívajú na komerčné účely. Ochrana dizajnu poskytuje majiteľovi výlučné práva, prispieva k dobrému menu spoločnosti a zvyšuje trhovú hodnotu spoločnosti. V prípade zneužívania dizajnu inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ľahšia vymožiteľnosť práv (súdnou cestou), ktoré vyplývajú z ochrany zapísaného dizajnu.

Právo podať prihlášku dizajnu má ten, kto ho vytvoril, teda pôvodca. Ak bol dizajn navrhnutý v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pôvodca je povinný informovať o tom písomne zamestnávateľa a odovzdať mu vyobrazenie dizajnu. Ak zamestnávateľ uplatní právo na dizajn do troch mesiacov, potom má právo na podanie prihlášky zamestnávateľ, pôvodca má právo byť uvedený v prihláške a má nárok na primeranú odmenu v zmysle národnej legislatívy. V opačnom prípade právo podať prihlášku prechádza na pôvodcu. Ak sa na vytvorení nového dizajnu podieľali viacerí pôvodcovia (tzv. spolupôvodcovia) platí, že ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, podiel spolupôvodcov na vytvorení dizajnu je rovnaký.

Ak ste dizajn vytvorili vlastnou duševnou tvorivou činnosťou mimo pracovnoprávneho vzťahu, ste jeho pôvodca a máte právo podať žiadosť o zápis dizajnu. Ak sa na vytvorení nového dizajnu podieľali viacerí pôvodcovia (tzv. spolupôvodcovia) platí, že ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, podiel spolupôvodcov na vytvorení dizajnu je rovnaký.

Pred podaním žiadosti o zápis dizajnu ho nesmiete žiadnym spôsobom, (či už v časopisoch alebo prezentáciou na výstave), zverejniť. Porušili by ste tak kritérium novosti, pretože dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred podaním prihlášky sprístupnený verejnosti a ak sa podstatne líši od známych dizajnov. Táto podmienka musí byť splnená aj vo vzťahu ku kombinácii už existujúcich zapísaných dizajnov.

Pred podaním žiadosti o zápis dizajnu sa uistite, že navrhovaný dizajn je nový vykonaním rešerše v odpovedajúcich databázach. Pre dizajny je to databáza DESIGNview – https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview. Ide o centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných dizajnoch v ktoromkoľvek národnom úrade, ktorý tieto informácie poskytuje. Obsahuje viac ako 17 mil. dizajnov. Môžete tiež použiť The Global Design Database – https://www.wipo.int/reference/en/designdb/, ktorá obsahuje viac ako 13 mil. dizajnov registrovaných podľa Haagskeho systému ako aj obsah databáz úradov, ktoré tieto informácie poskytujú. Vyhnete sa zbytočnej námahe pri spracovaní prihlášky a strate finančných prostriedkov za ich registráciu, ak zistíte, že vami navrhovaný dizajn výrobku, ktorý chcete chrániť už existuje. Ak potrebujete pomoc, využite rešeršné služby, ktoré poskytuje príslušný národný úrad alebo využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát. Tieto služby sú zvyčajne spoplatnené.

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát. Ich zoznam nájdete na https://www.indprop.gov.sk/?zoznam-zastupcov. Tieto služby sú zvyčajne spoplatnené.

Jedným dizajnom, tzv. hromadným dizajnom je možné chrániť aj viac dizajnov. Ak chcete prihlásiť viac dizajnov v jednej prihláške, zatriedenie výrobkov zohráva kľúčovú úlohu, pretože všetky dizajny, ktoré chcete chrániť, musia patriť do tej istej triedy podľa Systému medzinárodného triedenia dizajnov (Locarnské triedenie). Nazýva sa to požiadavka jednotnej triedy. Výnimkou z požiadavky jednotnej triedy v hromadnej prihláške je zdobenie. Zdobenie je dekoratívny prvok, ktorý sa môže na výrobku uplatniť bez toho, aby ovplyvnil jeho obrysy. Zdobenie je zaradené do triedy 32-00 Locarnského triedenia. Môže sa kombinovať s hromadnými prihláškami dizajnu výrobkov inej triedy.

Ak máte obchodné alebo výrobné aktivity aj v zahraničí alebo plánujete ísť na zahraničné trhy, zvážte podanie prihlášky dizajnu priamo na príslušnom zápisnom mieste aj v týchto krajinách. Exkluzívnymi právami, ktoré vyplývajú zo zapísaného dizajnu, stabilizujete postavenie firmy na trhu a vytesníte z trhu konkurenciu v krajine, kde máte dizajn zapísaný. Majte na pamäti, že nikto okrem vás nemá právo vyrábať, kopírovať, dovážať alebo akýmkoľvek spôsobom využívať zapísaný dizajn bez vášho súhlasu a porušovať tak práva, ktoré z neho vyplývajú v príslušnej krajine.

Dizajn je možné chrániť aj v iných štátoch nasledovným spôsobom:

a) podaním národnej prihlášky. Podmienky zápisu v jednotlivých krajinách nájdete na adrese: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

b) podaním jednej medzinárodnej prihlášky podľa Haagskeho systému WIPO, prostredníctvom ktorej je možné chrániť až 100 dizajnov v členských štátoch Haagskej dohody. Viac informácií získate na www.wipo.int/hague/en. Prihláška sa podáva priamo v sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve .

c) podaním jednej regionálnej prihlášky, v regionálnom úrade ako napríklad v Africkej organizácii duševného vlastníctva (OAPI), ktorá registruje dizajny v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Bangui, v Africkej regionálnej organizácii duševného vlastníctva (ARIPO), ktorá registruje dizajny v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Lusaky, taktiež v Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP), ktorý registruje dizajny v troch krajinách „Beneluxu“ alebo v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý registruje dizajny v členských štátoch Európskej únie.

Pozn.: Detaily konania v jednotlivých štátoch nájdete na stránke WIPO na nasledovnej adrese: https://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html

Ak si neplánujete chrániť dizajn aj v zahraničí, prichádzate o práva, ktoré vyplývajú zo zapísaného dizajnu, môžete prísť o exkluzívne postavenie na zahraničnom trhu, čo znamená, že aj bez Vášho súhlasu môže niekto vyrábať, kopírovať, dovážať výrobky na trh v štáte, v ktorom máte obchodné aktivity. V prípade zneužívania Vášho dizajnu inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ťažšia vymožiteľnosť práv súdnou cestou.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Topografie polovodičových výrobkov

Nepotrebujete chrániť vaše topografie polovodičových výrobkov.

Ak si myslíte, že ste vytvorili novú topografiu polovodičových výrobkov, môžete požiadať o zápis topografie do registra. Návrh usporiadania integrovaných obvodov, tiež topografia, je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných, vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby. Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola prihláška podaná na úrade do dvoch rokov od tohto využitia alebo dňom podania prihlášky, ak predtým nebola topografia obchodne využitá. Doba trvania ochrany topografie skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom ochrana topografie vznikla. Majiteľ zapísanej topografie má právo obchodne využívať topografie alebo polovodičové výrobky. Bez jeho súhlasu nie je možné na obchodné účely dovážať, predávať alebo inak distribuovať chránené dispozičné riešenie, integrovaný obvod, ktorý obsahuje topografiu alebo produkt, ktorý obsahuje predmetnú topografiu. Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa (napr. ak tretia osoba využíva neoprávnene topografiu bez súhlasu majiteľa) môže sa majiteľ topografie súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa topografie a nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku.

Ak nemáte záujem o ochranu topografie, zaviažte pracovníkov mlčanlivosťou podpísaním zmluvy o mlčanlivosti a zapracujte tieto podmienky ochrany do obchodnoprávnych zmlúv príp. do pracovnej zmluvy. Ale zároveň prichádzate o nasledovné výhody: Majiteľ zapísanej topografie má právo obchodne využívať topografie alebo polovodičové výrobky. Bez jeho súhlasu nie je možné na obchodné účely dovážať, predávať alebo inak distribuovať chránené dispozičné riešenie, integrovaný obvod, ktorý obsahuje topografiu alebo produkt, ktorý obsahuje predmetnú topografiu.

Ak pôvodca vytvoril topografiu v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, prechádza právo na riešenie, ako aj podať prihlášku, na zamestnávateľa. Pôvodca má právo, aby bol v prihláške uvedený a má právo na odmenu. Ak sa na vytvorení topografie podieľali viacerí pôvodcovia (tzv. spolupôvodcovia) platí, že ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, podiel spolupôvodcov na vytvorení vynálezu je rovnaký.

Ak ste topografiu vytvorili vlastnou duševnou tvorivou činnosťou mimo pracovnoprávneho vzťahu, ste jeho pôvodca a máte právo podať žiadosť o zápis topografie do registra. Ak sa na vytvorení topografie podieľali viacerí pôvodcovia (tzv. spolupôvodcovia) platí, že ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, podiel spolupôvodcov na vytvorení vynálezu je rovnaký.

Ak si neviete vypracovať podklady na podanie žiadosti o zápis topografie do registra, využite služby zástupcu, ktorý má právo zastupovať pred Úradom priemyselného vlastníctcva SR. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát. Ich zoznam nájdete na https://www.indprop.gov.sk/?zoznam-zastupcov.

Ak máte obchodné alebo výrobné aktivity aj v zahraničí alebo plánujete ísť na zahraničné trhy, zvážte rozšírenie ochrany topografie aj v týchto krajinách, ak to národná legislatíva dovoľuje. Exkluzívnymi právami, ktoré vyplývajú zo zápisu topografie, stabilizujete postavenie firmy na trhu a vytesníte z trhu konkurenciu v krajine, kde je zapísaná. Majte na pamäti, že nikto okrem vás nemá právo vyrábať, dovážať, alebo akýmkoľvek spôsobom využívať chránenú topografiu bez vášho súhlasu a porušovať tak práva, ktoré z tejto ochrany vyplývajú v príslušnej krajine.

V súčasnosti je možná ochrana podaním národnej prihlášky v takom štáte, kde to národná legislatíva dovoľuje. Aby sa začalo konanie o prihláške topografie polovodičového výrobku treba požiadať o udelenie ochrany, predložiť podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku alebo aj samotný polovodičový výrobok, ktorý obsahuje predmetnú topografiu, zaplatiť predpísané poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred príslušným úradom. Národnú legislatívu (zoznam patentových úradov) nájdete na: https://www.wipo.int/members/en/.

Ak si neplánujete chrániť topografiu aj v zahraničí, môžete prísť o exkluzívne postavenie na zahraničnom trhu, čo znamená, že bez Vášho súhlasu nikto nesmie vyrábať, dovážať výrobky vyrobené chráneným riešením na trh v štáte, v ktorom bola topografia zapísaná a ani iným spôsobom zasahovať do práv majiteľa topografie. Ochranou topografie zvýšite prestíž a aj hodnotu firmy na trhu. V prípade zneužívania topografie inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ľahšia vymožiteľnosť práv (súdnou cestou), ktoré vyplývajú z jej ochrany.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Ochranné známky

Môže to byť obchodné meno, slovo, obrazové (logo), priestorové, zvukové alebo multimediálne označenie.

Vaše označenie nepotrebujete chrániť Ochrannou známkou.

Ochranná známka je označenie, ktoré umožňuje odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Zaregistrované ochranné známky sú chránené právami duševného vlastníctva. Môže to byť napr. slovo alebo kombinácia slov, písmen a číslic, ďalej ochranná známka môže pozostávať z výkresov, symbolov, trojrozmerných prvkov, ako je tvar a obal tovaru, ba dokonca to môžu byť neviditeľné znaky, ako sú zvuky alebo vône, alebo aj farebné odtiene použité ako rozlišovacie prvky. Ak ste sa rozhodli chrániť svoje označenie výrobkov alebo poskytovaných služieb ochrannou známkou, rozhodnite sa, či chcete používať jedno označenie pre všetky tovary a služby, rôzne označenia pre rôzne tovary a služby alebo rôzne označenia so spoločným prvkom (napr. Toytota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Lexus…). Zo zapísaného označenia vyplývajú nasledovné práva majiteľa zapísaného označenia: výlučné právo majiteľovi na jeho používanie (to znamená, že ochrannú známku môže používať výhradne jej majiteľ alebo ju môže za úplatu poskytnúť (licenciou) inej strane). Registrácia poskytuje majiteľovi právnu istotu a posilňuje jeho práva, napríklad v prípade súdneho sporu. Tieto práva sa vzťahujú iba na územie toho štátu, v ktorom bola ochranná známka zaregistrovaná.

Ak si neplánujete chrániť Vaše označenie, uvedomte si, že v takomto prípade môže ktokoľvek použiť vaše označenie, strácate výlučné právo na jeho používanie a nemôžete účinne zabrániť iným v jeho používaní. S veľkou námahou pred súdom dokážete, že nezapísané onačenie je vaše a že ste to boli práve vy, ktorý ho začal používať na trhu ako prvý. Vzdávate sa práv majiteľa zapísaného označenia, t.j. : výlučné právo na jeho používanie, to znamená, že ochrannú známku môže používať výhradne iba jej majiteľ alebo ju môže za úplatu poskytnúť (licenciou) inej strane alebo môže na ňu zriadiť záložné právo.

Ak neviete, či rovnaké alebo podobné označenie už má niekto chránené, urobte si rešerš. Rešerš sa vykonáva vo voľne prístupných národných databázach alebo v databázach ako je napr. TMview, The Global Brand Database a pod. Ak si neviete poradiť, požiadajte o pomoc patentového zástupcu alebo využite rešeršné služby, ktoré poskytuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Podmienky zápisu do registra sú definované národnou legislatívou štátu, v ktorom sa žiada o ochranu ochrannou známkou, avšak základnou podmienkou je celosvetová novosť. Ochranná známka sa považuje za novú, ak nebola pred podaním prihlášky o zápis do registra sprístupnená verejnosti a ak sa podstatne líši od známych ochranných známok pre dané tovary a služby. Táto podmienka musí byť splnená aj vo vzťahu ku kombinácii už existujúcich zapísaných ochranných známok.

Postup pre prípravu podkladov na podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra je nasledovný: Vytvorte si zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa bude ochranná známka vzťahovať. Zoznam tovarov a služieb, ktorý sa prikladá k žiadosti o zápis ochrannej známky do registra si zatrieďte podľa aktuálneho Medzinárodného triednika výrobkov a služieb (tzv. Nícejské triedenie) na účely registrácie ochrannej známky, kde treba uviesť konkrétne tovary alebo služby podľa tried, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Zoznam tovarov a služieb nájdete na stránke WIPO na adrese: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/ alebo na webovej stránke príslušného národného úradu.
Ochrana sa dá získať na základe podania žiadosti o registráciu ochrannej známky na národnom úrade spolu s vyobrazením ochrannej známky, zoznamom tovarov alebo služieb pre ktoré ma byť zapísaná a zaplatením požadovaných poplatkov. Doba platnosti ochrannej známky sa môže líšiť, zvyčajne je to však desať rokov. Doba ochrany môže byť obnovená na neurčito po zaplatení ďalších poplatkov.

Ak máte obchodné alebo výrobné aktivity aj v zahraničí alebo plánujete ísť na zahraničné trhy, zvážte podanie žiadosti o zápis ochrannej známky aj v týchto krajinách. Exkluzívnymi právami, ktoré vyplývajú zo zapísanej ochrannej známky, stabilizujete postavenie firmy na trhu a vytesníte z trhu konkurenciu v krajine, kde máte ochrannú známku zapísanú. Majte na pamäti, že nikto okrem vás nemá právo vyrábať, kopírovať, dovážať pod Vaším označením alebo akýmkoľvek spôsobom používať ochrannú známku bez vášho súhlasu a porušovať tak práva, ktoré z neho vyplývajú v príslušnej krajine.

V súčasnosti existujú nasledovné spôsoby ochrany v zahraničí:

a) podanie národnej prihlášky ochrannej známky priamo do krajiny alebo krajín, v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu. Registrácia a konanie o prihláške ochrannej známky sa riadi národnou legislatívou príslušnej krajiny.

b) podanie (regionálnej) prihlášky ochrannej známky Európskej únie. Ochrana platí iba v rámci Európskej únie t. j. vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Majiteľ takejto ochrannej známky získava právo na jej používanie v celej Európskej únii a tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu v každej krajine zvlášť.

c) podanie medzinárodnej prihlášky ochrannej známky podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Ide o medzinárodný zápis, ktorý je možné získať v zmluvných krajinách týchto dohôd na základe jedinej prihlášky, ktorá sa podáva Medzinárodnému úradu pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve alebo na národnom úrade zmluvného štátu. Informácie o konaní v jednotlivých štátoch sú sprístupnené na nasledujúcej webovej stránke Medzinárodného úradu WIPO: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html.

Ak si neplánujete chrániť ochrannú známku aj v zahraničí, prichádzate o práva, ktoré z tejto ochrany vyplývajú, môžete prísť o exkluzívne postavenie na zahraničnom trhu, čo znamená, že aj bez Vášho súhlasu môže niekto vyrábať, kopírovať, dovážať výrobky na trh v štáte pod Vaším označením, v ktorom máte obchodné aktivity. V prípade zneužívania Vašej ochrannej známky inou osobou, či už fyzickou alebo právnickou, je ťažšia vymožiteľnosť práv súdnou cestou.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Môžu to byť potraviny, víno, aromatizované vínne výrobky, liehoviny, remeselné výrobky (hračky, výšivky, keramika, čipky) alebo minerálne vody.

Nepotrebujete chrániť označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.

Ak vlastnosti Vášho výrobku nesúvisia so zemepisnou oblasťou alebo krajinou pôvodu, môžete si ho ochrániť zapísaním ochrannej známky do registra, označiť výrazom „Zaručené tradičné špeciality“ alebo len uviesť pôvod tovaru „Made in Slovakia“, „Made in Hungary“.

Ak pochádzajú suroviny z vymedzenej zemepisnej oblasti a všetky fázy výroby sa uskutočňujú len na vymedzenom území, môžete si dať zapísať pre Váš výrobok označenie pôvodu výrobku. Označenie pôvodu výrobku označuje názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny, ktorý sa používa na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine. Všetky suroviny musia pochádzať z vymedzenej oblasti ako aj celá výroba sa musí uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Vlastnosti výrobku musia súvisieť so zemepisnou oblasťou vrátane prírodných a ľudských činiteľov, kvalita alebo vlastnosti poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sú prevažne alebo výlučne dané zemepisným prostredím a musí existovať zrejmé pôsobenie prírodných a ľudských činiteľov na kvalitu a vlastnosti výrobku. Príklady: Tokajské víno zo slovenskej oblasti, Piešťanské bahno, Trenčianska borovička “JUNIPERUS“.

Ak nepochádzajú suroviny z vymedzenej zemepisnej oblasti a všetky fázy výroby sa neuskutočňujú len na vymedzenom území, môžete si dať zapísať pre Váš výrobok zemepisné označenie výrobku. Zemepisné označenie výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny, ktorý sa používa na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.
V prípade zemepisného označenia nie je striktne dané, aby vlastnosti a kvalita výrobku boli dané vymedzeným zemepisným prostredím, stačí, že tento výrobok má určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu. Výrobný proces nemusí prebiehať na vymedzenom území (s výnimkou vína, kde sú požiadavky stanovené osobitným právnym predpisom).
Príklad: Detvianska výšivka, Soľnobanská čipka, Sekulská keramika a pod.

Na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR je uvedený zoznam národných aj medzinárodných databáz zapísaných označení pôvodu a zemepisných označení. Nájdete ich na: https://www.indprop.gov.sk/?databazy. Ak si neviete poradiť, požiadajte o pomoc patentového zástupcu alebo využite rešeršné služby, ktoré poskytuje Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Prihlášku môže podať združenie výrobcov alebo zväz spracovateľov s právnou subjektivitou pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území. Prihlasovateľom môže byť aj fyzická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území. Väčšinou však ide o kolektívnu ochranu práv a stanovené výrobné podmienky, musia plne akceptovať všetci výrobcovia. Žiadosť musí obsahovať: znenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, názov, adresu, telefón, e-mail prihlasovateľa, zemepisné vymedzenie územia, typ výrobku, doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia, opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím, opis spôsobu získavania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získavania, názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok, meno, priezvisko a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, podpis prihlasovateľa. Doba trvania na ochranu zapísaného označenia pôvodu a zemepisného označenia je neobmedzená.
Ak si neviete vypracovať podklady na podanie žiadosti do registra, využite služby zástupcu, ktorý má právo zastupovať pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát. Ich zoznam nájdete na https://www.indprop.gov.sk/?zoznam-zastupcov.

Ak máte obchodné aktivity aj v zahraničí alebo plánujete ísť na zahraničné trhy, zvážte podanie žiadosti o zápis Vášho označenia pôvodu alebo zemepisného označenia aj v týchto krajinách. Exkluzívnymi právami, ktoré Vám z toho vyplývajú, stabilizujete postavenie firmy na trhu a vytesníte z trhu konkurenciu.. Majte na pamäti, že nikto okrem vás nemá právo vyrábať, kopírovať, dovážať pod Vaším označením alebo akýmkoľvek spôsobom zneužívať Vaše označenie bez vášho súhlasu a porušovať tak práva, ktoré z neho vyplývajú v príslušnej krajine.

V súčasnosti môžete svoje výrobky chrániť nasledovne:

a) na národnej úrovni je možné zapísať a chrániť minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky nepoľnohospodárskeho pôvodu,

b) na regionálnej úrovni Európskej únie je možné zapísať a chrániť poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno a aromatizované vínne výrobky a liehoviny,

c) na medzinárodnej úrovni je možné chrániť minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky nepoľnohospodárskeho pôvodu. Žiadosť o zápis označenia pôvodu do medzinárodného registra WIPO sa zakladá na zápise a ochrane označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na národnej alebo regionálnej úrovni.

Držiteľ osvedčenia zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia má právo na jeho používanie a podobne aj jeho užívateľ, ktorému však môže držiteľ osvedčenia zakázať používanie osvedčenia zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak užívateľ označuje svoj výrobok zapísaným označením pôvodu alebo zemepisným označením pôvodu, ktorý nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky stanovené v zapísanom osvedčení. Držiteľ ako aj užívateľ môže na svojich výrobkoch uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu alebo zapísané zemepisné označenie, ale na zapísané označenie pôvodu nemôže poskytnúť licenciu, ako súhlas na jeho využívanie alebo zriadiť záložné právo a tiež nemôže byť predmetom prevodu. V opačnom prípade hrozí znižovanie kvality výrobkov, napodobňovanie výrobkov a zdruhovenie výrobkov (strata rozlišovacej schopnosti).
Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa môže sa majiteľ zapísaného označenia pôvodu lebo zemepisného označenia súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (stiahnuť alebo odstrániť výrobky z trhu na náklady porušovateľa práv), nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku. Ak bola majiteľovi zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia spôsobená nemajetková ujma, majiteľ zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Autorské diela

Ak vytvárate alebo vlastníte softvéry, manuály, webové stránky, logá a pod., v takomto prípade sa jedná o autorské práva. Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

Ak vytvárate alebo využívate autorské diela vytvorené výlučne vo vašej firme a vašimi zamestnancami, v takomto prípade ide o tzv. zamestnanecké dielo a vykonávateľom autorských práv bude zamestnávateľ. Znamená to, že ak zamestnanec vytvorí napríklad autorský text podľa zadania, zamestnávateľ môže udeliť licenciu k takémuto dielu svojim vlastným klientom bez toho, aby sa zaoberal osobitnou licenčnou zmluvou so zamestnancom.
Ak ale autorské dielo vytvorí zamestnanec na dohodu, ktorej účelom je vytvorenie alebo pravidelné vytváranie takýchto diel, zamestnávateľ sa nestáva vykonávateľom autorských práv. Práva k výsledku tvorivej činnosti dohodára tak zamestnávateľ nemôže poskytnúť ďalším osobám, ak k tomu od dohodára nemá výslovný súhlas. V takomto prípade odporúčame upraviť licenčné podmienky k autorsky chráneným dielam priamo v dohode alebo v osobitnej licenčnej zmluve s príslušným zamestnancom.
Mgr. Tomáš Vavro: Autorské práva a licencie – v akých situáciách a prečo sa nimi zaoberať?
Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dusevne-vlastnictvo/autorske-prava-licencie © Podnikajte.sk.

Pri dielach na objednávku platí, že objednávateľ automaticky nadobúda právo na použitie diela pre účely vyplývajúce zo zmluvy. Iné použitie je možné iba so súhlasom autora.
Avšak ak objednávateľ nechce riešiť súhlas dodávateľa s „predajom“ diela alebo s osobitnými spôsobmi jeho použitia dodatočne, licenčným podmienkam by mal venovať pozornosť už v čase uzatvorenia zmluvy. To isté platí pre zákaznícky orientovaného dodávateľa, ktorý objednávateľov nechce obmedzovať pri používaní diela spôsobmi, ktoré pre zmluvu nie sú obvyklé.
Mgr. Tomáš Vavro: Autorské práva a licencie – v akých situáciách a prečo sa nimi zaoberať?
Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dusevne-vlastnictvo/autorske-prava-licencie © Podnikajte.sk

Dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo. Ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora, ak nebolo dohodnuté inak.
Autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť, ako aj udeliť súhlas na jeho použitie, ak nie je dohodnuté inak a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.
Na počítačový program, databázu a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele; objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

Aby ste mohli preukázať, že Vám patria autorské práva, je dôležité, aby ste si odkladali všetky podklady, ktorými môžete preukázať autorstvo k dielu v prípade porušovania autorských práv inou osobou. Niekedy sa využíva aj notárska úschova.

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.

Ak potrebujete pomoc s vypracovaním zmluvy o vytvorení diela alebo licenčnej zmluvy, obráťte sa na právneho zástupcu, ktorý sa zaoberá duševným vlastníctvom. Tieto služby sú však spoplatnené. Vzor licenčnej zmluvy nájdete na: https://www.legito.sk/licencna-zmluva.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Práva obdobné priemyselným právam a súvisiace s právom duševného vlastníctva

Medzi práva obdobné priemyselným právam zaraďujeme práva k logu, doménovým menám, know-how, k ochrane názvu a dobrej povesti právnickej osoby, k novým spôsobom prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám. Do tejto skupiny patria aj zlepšovacie návrhy. Obchodné tajomstvo, nekalá súťaž a mediálne právo zaraďujeme medzi práva súvisiace s právom duševného vlastníctva.

Na logo sa nevzťahuje formálne právo, to znamená, že nemajú samostatnú právnu úpravu, ktorá vyžaduje registráciu ako predmety priemyselných práv (vynálezy, ochranné známky, úžitkové vzory a pod). Ak logo spĺňa funkciu a kritériá ochrannej známky, môže byť chránené zákonom o ochranných známkach. V opačnom prípade podlieha ochrane autorských práv. Odporúča sa archivovať všetky dokumenty od vzniku loga až po začiatok jeho používania, aby ste v prípade súdneho sporu o logo, ak došlo k jeho zneužitia inou osobou, vedeli dokázať, že ste boli prvý, kto ho na trhu používal, a že ste jeho právoplatným majiteľom. Vhodné je aj notárske osvedčenie, ktoré sa zaregistruje ešte pred jeho použitím.

Doménové meno je meno internetovej adresy, pod ktorou sa jeho majiteľ prezentuje na internete. Nie je definované v samostatnej právnej norme ako je to u predmetov priemyselných práv. Doménové meno podlieha registrácii, doba registrácie závisí od výšky zaplatenia príslušného poplatku. Ak uplynie doba registrácie, za ktorú bol zaplatený poplatok, môže sa používanie doménového mena predĺžiť alebo sa uvoľní pre iného používateľa. Doména môže mať iba jedného majiteľa avšak fyzická alebo právnická osoba môže byť držiteľom viacerých webových domén.

Pod pojmom „know-how“ sa rozumie súhrn poznatkov, vedomostí a nadobudnutých zručností (z rôznych oblastí). Ide teda o nehmotné statky, ktoré nepodliehajú právnej ochrane tak, ako iné predmety práv priemyselného vlastníctva. Možnými spôsobmi ochrany sú vymedzenie „know how“ ako obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka v organizačnej smernici firmy a zmluva o mlčanlivosti. Ochrana know-how sa tiež môže vymedziť v iných zmluvách ako sú napr. obchodnoprávne zmluvy a pracovné zmluvy.

Obchodným menom sa rozumie názov (iba slovné označenie), pod ktorým vykonáva podnikateľ právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Teória i prax rozoznáva nasledujúce druhy obchodných mien podľa ich tvorby:
a) osobné – meno a priezvisko fyzickej osoby/právnickej osoby – podnikateľa alebo len priezvisko právnickej osoby,
b) vecné – odvodené z predmetu činnosti podnikateľa, napr. Železiarne Podbrezová a.s.,
c) fantazijné – vymyslené obchodné meno, čo je najvýhodnejšie,
d) zmiešané.
Obchodné meno nesmie byť zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. U právnickej osoby postačí na odlíšenie od obchodného mena inej právnickej osoby uvedenie iného sídla pod podmienkou, že tieto právnické osoby nepodnikajú v tom istom alebo zameniteľnom odbore.
Právna úprava ponúka niekoľko prostriedkov na zabezpečenie ochrany obchodného mena, či už v rovine národnej, nadnárodnej, súkromnoprávnej alebo verejnoprávnej. Z hľadiska medzinárodného práva je vo vzťahu k obchodnému menu najvýznamnejším dokumentom Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva,, konkrétne čl. 8, podľa ktorého „Obchodné meno je chránené vo všetkých únijných krajinách bez toho, že by ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať; nerozhoduje, či je, alebo nie je súčasťou továrenskej alebo obchodnej známky.“ V rovine národnej je najvýznamnejším Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, a tiež zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. V rovine verejnoprávnej poskytuje obchodnému menu ochranu jednak Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon prostredníctvom § 281, upravujúceho porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu. Prostredníctvom týchto predpisov je zabezpečovaná Obchodným zákonníkom požadovaná zásada nezameniteľnosti a zákazu klamlivosti mena. Ochrany sa možno domôcť priamo na súde. Pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený používateľ zdržal jeho používania a odstránil závadný stav. Možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať i v peniazoch.
Dobrá povesť, renomé alebo tiež „goodwill“ (pojem prevzatý z angloamerického práva) obsahuje predovšetkým určité morálne, ale aj kvalitatívne vlastnosti charakterizujúce právnickú osobu, podľa ktorých sa hodnotí a prijíma spoločnosťou. Dobrá povesť je pojem, ktorý v sebe zahŕňa nehmotné a samostatne nevyčísliteľné hodnoty, ktoré sa spájajú s právnickou osobou (pozri bližšie DRGONEC, J.: Vzťah dobrej povesti právnickej osoby k ochrane osobnostných práv. Justičná revue, 54, 2002, č. 11, s. 1227 – 1234). Dobrá povesť právnickej osoby vzniká už okamihom jej vzniku a prejavuje sa najmä v jej správaní. Dobrú povesť právnickej osoby môžeme teda charakterizovať ako čestnosť, svedomitosť, charakternosť konania, spoľahlivosť a podobne. Dobrá povesť právnickej osoby taktiež predstavuje odbornosť, vážnosť, spoľahlivosť a istotu v konaní a v dodržiavaní či plnení obchodných záväzkov prostredníctvom štatutárnych orgánov právnickej osoby alebo jej zamestnancov. Súčasná platná právna úprava dobrú povesť právnickej osoby len predpokladá. Nazýva sa to tzv. „zákonnou domnienkou“ a platí dovtedy, pokiaľ táto povesť právnickej osoby sa nespochybní alebo nezmení na zlú povesť. Pri neoprávnenom zásahu do dobrej povesti právnickej osoby sa možno rovnako domáhať na súde, aby sa neoprávnený používateľ zdržal takéhoto zásahu, a aby odstránil závadný stav, pričom i v tomto prípade sa možno rovnako domáhať primeraného zadosťučinenia aj v peniazoch.

Nekalou súťažou podľa § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Vymedzenie nekalej súťaže je postavené na troch predpokladoch:
1. ide o konanie v hospodárskej súťaži,
2. toto konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže,
3. toto konanie je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.

V zmysle platnej zákonnej úpravy ide o nasledovné praktiky nekalej súťaže:
a) klamlivá reklama,
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb,
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
e) podplácanie,
f) zľahčovanie,
g) porušovanie obchodného tajomstva,
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Medzi právne prostriedky, ktorými je možné domáhať sa ochrany práv, ktoré boli porušené alebo ohrozené nekalou súťažou, patria:
– nárok na zdržanie sa nekalosúťažného konania (napr. aby sa žalovaný zdržal šírenia klamlivej reklamy),
– nárok na odstránenie závadného stavu (napr. aby žalovaný stiahol z obehu produkty, ktorých obal je spôsobilý vyvolať nebezpečenstvo zámeny s produktmi iného výrobcu),
– nárok na primerané zadosťučinenie (napr. ak bola spôsobená ujma na dobrej povesti) – vo forme verejného ospravedlnenia, satisfakcia môže byť poskytnutá aj v peniazoch,
– nárok na náhradu škody v prípade spôsobenej majetkovej ujmy a
– nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo – § 17 Obchodného zákonníka. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. v ktorej firma uvedie, ktoré sú podľa jej vôle utajené skutočnosti obchodnej, výrobnej a technickej povahy. Dôležitou ochranou pred nekalou súťažou je vymedzenie obchodného tajomstva firmy podľa v organizačnej smernici, ku ktorému má spoločnosť výhradné dispozičné právo.

Porkačujte vo vypĺňaní formulára ...

Nové odrody rastlín

Ak si myslíte, že ste vytvorili novú odrodu rastlín, môžete požiadať o jej právnu ochranu udelením šľachtiteľského osvedčenia. Právne chránenou odrodou je odroda rastliny, na ktorú bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie. Nová odroda rastliny musí byť odlišná, vyrovnaná, stála a nová a tiež označená vhodným názvom. Pôvodcom odrody je fyzická osoba, ktorá odrodu na vlastné náklady a vo vlastnom mene vyšľachtila alebo objavila, alebo osoba, ktorá ju vyšľachtila alebo objavila pre právnickú osobu-šľachtiteľa na jeho náklady a vlastnou tvorivou činnosťou v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu. Šľachtiteľom je pôvodca alebo osoba, ktorá si na vlastné náklady a vo vlastnom mene zabezpečila vyšľachtenie alebo objavenie odrody treťou osobou alebo zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu. Šľachtiteľom je aj právny nástupca takejto osoby. Majiteľom šľachtiteľského osvedčenia ten, komu bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie alebo jeho právny nástupca. Právo šľachtiteľa sa udeľuje minimálne na 20 rokov odo dňa udelenia práva šľachtiteľa. V prípade drevín a viniča hroznorodého nesmie byť táto doba kratšia ako 25 rokov od uvedeného dňa. Doba ochrany sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Právo šľachtiteľa sa vzťahuje iba na štát, v ktorom bolo zapísané do registra. Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia je povinný platiť správne poplatky počas doby platnosti šľachtiteľského osvedčenia. Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv šľachtiteľa, môže sa majiteľ šľachtiteľského osvedčenia súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa šľachtiteľského osvedčenia a nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku.

Na logo sa nevzťahuje formálne právo, to znamená, že nemajú samostatnú právnu úpravu, ktorá vyžaduje registráciu ako predmety priemyselných práv (vynálezy, ochranné známky, úžitkové vzory a pod). Ak logo spĺňa funkciu a kritériá ochrannej známky, môže byť chránené zákonom o ochranných známkach. V opačnom prípade podlieha ochrane autorských práv. Odporúča sa archivovať všetky dokumenty od vzniku loga až po začiatok jeho používania, aby ste v prípade súdneho sporu o logo, ak došlo k jeho zneužitia inou osobou, vedeli dokázať, že ste boli prvý, kto ho na trhu používal, a že ste jeho právoplatným majiteľom. Vhodné je aj notárske osvedčenie, ktoré sa zaregistruje ešte pred jeho použitím.

Doménové meno je meno internetovej adresy, pod ktorou sa jeho majiteľ prezentuje na internete. Nie je definované v samostatnej právnej norme ako je to u predmetov priemyselných práv. Doménové meno podlieha registrácii, doba registrácie závisí od výšky zaplatenia príslušného poplatku. Ak uplynie doba registrácie, za ktorú bol zaplatený poplatok, môže sa používanie doménového mena predĺžiť alebo sa uvoľní pre iného používateľa. Doména môže mať iba jedného majiteľa avšak fyzická alebo právnická osoba môže byť držiteľom viacerých webových domén.

Ak si neviete vypracovať podklady na podanie prihlášky na udelenie práva šľachtiteľa, využite služby zástupcu, ktorý má právo zastupovať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát. Ich zoznam nájdete na https://www.indprop.gov.sk/?zoznam-zastupcov.

Kontrolný úrad príslušného štátu vydáva rozhodnutie o registrácii odrody pestovanej rastliny na základe národnej legislatívy, ak sa potvrdí, a to na základe odrodových skúšok, že je odroda nová, odlišná, vyrovnaná a stála. V Slovenskej republike je to Ústredný kontrolný a skúšobný úrad poľnohospodársky (UKSUP).

Ak máte obchodné alebo výrobné aktivity aj v zahraničí alebo plánujete ísť na zahraničné trhy, zvážte rozšírenie ochrany novej odrody aj v týchto krajinách, ak to národná legislatíva dovoľuje. Exkluzívnymi právami, ktoré vyplývajú z chránenej odrody rastlín, stabilizujete postavenie firmy na trhu a vytesníte z trhu konkurenciu v krajine, kde je udelené šľachtiteľské osvedčenie. Majte na pamäti, že nikto okrem vás nesmie vyrábať alebo rozmnožovať, upravovať na účely rozmnožovania, ponúkať na predaj alebo inak uvádzať na trh, vyvážať, dovážať alebo skladovať materiál chránenej odrody bez vášho súhlasu a porušovať tak práva, ktoré z tejto ochrany vyplývajú v príslušnej krajine.

V súčasnosti existujú nasledovné spôsoby ochrany nových odrôd rastlín:
a) na národnej úrovni – dosiahnutie ochrany podaním prihlášky na udelenie práva šľachtiteľa v príslušnom orgáne členského štátu Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín. Podmienky konania o prihláške stanovuje národná legislatíva príslušného členského štátu.
b) na regionálnej úrovni Európskej únie – dosiahnutie ochrany podaním prihlášky na udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín podaním v Úrade spoločenstva pre odrody rastlín. Úrad vedie Register žiadostí o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín.

Bez súhlasu šľachtiteľa nikto nesmie vyrábať alebo rozmnožovať, upravovať na účely rozmnožovania, ponúkať na predaj alebo inak uvádzať na trh, vyvážať, dovážať alebo skladovať materiál chránenej odrody. Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv šľachtiteľa, môže sa majiteľ šľachtiteľského osvedčenia súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa šľachtiteľského osvedčenia a nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku.

Pokračujte vo vypĺňaní formulára ...

Tlačiť diagnostiku