Rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom

Sú to prostriedky právnej ochrany vynálezov a technických riešení v rámci určitého územia a na určitú dobu platnosti.

Patent aj úžitkový vzor sú prostriedky právnej ochrany vynálezov a technických riešení v rámci určitého územia a na určitú dobu platnosti.

Ochrana patentom

 • Patent sa udeľuje na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
 • Za vynálezy sa nepovažujúnajmä objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory,  plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej  činnosti , hier alebo obchodnej činnosti , počítačové programy a podávanie informácií.
 • Zverejnenie vynálezu pred podaním prihlášky – bráni udeleniu patentu, nie je splnené kritérium novosti
 • Zverejnenie prihlášky – po 18 mesiacoch od   dátumu podania prihlášky alebo priority
 • Dlhšia doba konania – zvyčajne viac ako 3 roky vzhľadom na vecný prieskum t. j. či sú splnené kritériá patentovateľnosti
 • Výluky  ochrany – vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, alebo objavenia niektorého z prvkov ľudského tela vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu
 • Rozsah ochrany je určený znením nárokov
 • Doba platnosti – max. 20 rokov  (od podania patentovej prihlášky)
 • Práva majiteľa vyplývajúce patentu:
  výlučné právo využívať vynález, t. j. bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať,
  – udelením licencie môžeposkytnúť iným osobámsúhlas na využívanie patentu,
  – môže ho previesť  na inú osobu(fyzickú alebo právnickú),zriadiť k nemu záložné právo aleboho predať.
 • Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do patentového registra.
 • Vymožiteľnosť práva majiteľa
  súdnou cestou

Viac o patentoch…

Ochrana úžitkovým vzorom

 • Úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.
 • Za technické riešenia sa nepovažujú najmä objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory,  plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, počítačové programy a podávanie informácií.
 • Zverejnenie technického riešenia pred podaním prihlášky – v lehote 6 mesiacov  nebráni registrácii úžitkového vzoru, kritérium novosti nie je porušené
 • Zverejnenie prihlášky – zvyčajne po 6 mesiacoch od podania prihlášky
 • Kratšia doba konania –  zvyčajne do 12 mesiacov, ak neboli podané námietky voči zápisu (vykonáva sa iba formálny prieskum  na zápisnú spôsobilosť)
 • Výluky  ochrany – technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý, ďalej spôsoby výroby chemických a farmaceutických látok a medicínske použitie látok a zmesí látok
 • Rozsah ochrany je určený znením nárokov
 • Doba platnosti – max. 10 rokov (4 roky je základná doba platnosti s možnosťou predĺženia 2x o 3 roky)
 • Práva majiteľa vyplývajúce z úžitkového vzoru:
  výlučné právo na technické riešenie, t. j. bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať, udelením licencie môže poskytnúť iným osobám súhlas na využívanie úžitkov. vzoru,     môže ho previesť na inú osobu (fyzickú alebo právnickú), zriadiť k nemu záložné právo alebo ho predať.
 • Súhlas na využitie úžitkového vzoru sa udeľuje licenčnou zmluvou. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra úžitkových vzorov.
 • Vymožiteľnosť práva majiteľa
  súdnou cestou

Viac o úžitkových vzoroch…

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!