Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések

Védheti a mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket, szeszes italokat, kézműves termékeket.

Mit jelent egy termék eredetmegjelölése?

A termék eredetmegjelölése egy olyan hely, terület vagy – kivételes esetekben – ország nevét jelöli, amelyet az adott helyről, területről vagy országból származó termék megjelölésére használnak, ahol a termék minőségét vagy jellemzőit kizárólag vagy alapvetően a földrajzi környezet határozza meg a rá jellemző természeti és emberi tényezőkkel, és a termék előállítása, feldolgozása és elkészítése kizárólag a meghatározott helyen, területen vagy országban történik.

Minden terméknek és a teljes termelésnek a meghatározott területről kell származnia?

Minden terméknek a meghatározott területről kell származnia, és a teljes termelésnek a meghatározott földrajzi területen kell történnie. A termék jellemzőinek a földrajzi területhez kell kapcsolódniuk, beleértve a természeti és emberi tényezőket, a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer minőségét vagy jellemzőit túlnyomórészt vagy kizárólag a földrajzi környezetnek kell meghatározni, és a termék minőségére és jellemzőire a természeti és emberi tényezőknek egyértelmű hatást kell gyakorolniuk.

Pl. tokaj/tokaji borok esetében a szlovákiai régióból, tokaj/tokaji borok esetében, makói vöröshagyma/makói hagyma, Kalocsai fűszerpaprika őrlemény, a magyarországi régióból, pöstyéni iszap, trencséni „JUNIPERUS” borovička a szlovákiai régióból.

Mit jelent egy termék földrajzi jelzése?

Egy termék földrajzi jelzése egy hely, terület vagy, kivételes esetekben, egy ország neve, amelyet az adott helyről, területről vagy országból származó termék megjelölésére használnak, amennyiben a termék különleges minőséggel, hírnévvel vagy jellemzővel rendelkezik, amely az adott helynek, területnek vagy országnak tulajdonítható, és a termék előállítása, feldolgozása vagy elkészítése a meghatározott földrajzi helyen, területen vagy országban történik.

A földrajzi jelzés esetében nem feltétlenül szükséges, hogy a termék jellemzőit és minőségét a meghatározott földrajzi környezet határozza meg, elegendő, ha a termék bizonyos minőséggel, hírnévvel vagy más olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a földrajzi helynek tulajdoníthatók. Az előállítási folyamatnak nem kell a meghatározott területen történnie (kivéve a bor esetében, ahol a követelményeket külön jogszabály határozza meg).

Pl. gyetvai hímzés, sóbányai csipke, székelyfalvi kerámia a szlovákiai régióban, Herend, porcelán termékekre, őrségi tökmagolaj, balatoni hal, magyar szürkemarha hús a magyarországi régióból stb.

Ki kérhet földrajzi jelzést vagy eredetmegjelölést?

A kérelmet jogi személyiséggel rendelkező termelői egyesület vagy feldolgozói szövetség nyújthatja be a meghatározott területen előállított, feldolgozott és elkészített termékre vonatkozóan. A kérelmező lehet olyan természetes személy is, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a termék egyedüli termelője, feldolgozója és készítője a meghatározott területen. A legtöbb esetben azonban kollektív jogvédelemről van szó, és a megállapított termelési feltételeket valamennyi termelőnek teljes mértékben el kell fogadnia. Tulajdonképpen nem lényeges, hogy ki vagy kik nyújtják be a földrajzi árujelző iránti kérelmet, mivel ez egy kollektív jogosultság, így a földrajzi árujelző használata mindenkit megillet, aki a meghatározott földrajzi területen állítja elő a termékjegyzékben szereplő terméket.

Mit kell tartalmaznia egy termék eredetmegjelölése vagy földrajzi jelzése iránti kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell: az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés elnevezését, a kérelmező nevét, címét, a terület földrajzi lehatárolását, a termék típusát, annak igazolását, hogy a termék a lehatárolt területről származik, a terméknek az érintett földrajzi környezet által meghatározott jellemzőinek vagy minőségi jellemzőinek leírását (termékleírás), a termék előállítási módjának leírását vagy adott esetben az eredeti és változatlan helyi előállítási módok leírását.

Milyen jogok illetik meg az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés jogosultját?

A bejegyzett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés jogosultja jogosult a földrajzi árujelző használatára. A földrajzi árujelző jogosultja feltüntetheti termékein, hogy bejegyzett eredetmegjelölésről vagy bejegyzett földrajzi jelzésről van szó, de a bejegyzett földrajzi árujelzőre nem adható licencia a használatához való hozzájárulásként, nem alapítható rá zálogjog, illetve nem átruházható.

Mennyi ideig érvényes a bejegyzett eredetmegjelölés és földrajzi jelzés?

A bejegyzett eredetmegjelölés és földrajzi jelzés oltalmának időtartama korlátlan.

Mi védhető külföldön?

  1. kézműves termékek és egyéb nem mezőgazdasági eredetű termékek nemzeti szinten bejegyezhetők és védhetők.
  2. a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, szőlészeti és borászati termékek és szeszes italok az Európai Unióban regionális szinten bejegyezhetők és oltalmazhatók,
  3. a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, szőlészeti és borászati termékek, szeszes italok és a nem mezőgazdasági termékek nemzetközi oltalomban részesülhetnek. A földrajzi árujelző WIPO nemzetközi lajstromába történő bejegyzésére irányuló kérelem az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés nemzeti vagy regionális szintű bejegyzésén és oltalmán alapul.

Nem tudja elkészíteni az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelemhez szükséges dokumentumokat?

Vegye igénybe a hivatal előtt eljárni jogosult képviselő szolgáltatásait. Ez általában egy szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd.

Mi a teendő jogsértés esetén?

A kizárólagos használati jog alapján a jogosultak bármelyike felléphet bárkivel szemben, aki jogosulatlanul használja a földrajzi árujelzőt (bitorlás).A bitorlás miatt felléphetnek továbbá a jogosultak érdekképviseleti szervezetei, valamint a fogyasztóvédelmi szervek is. A bíróság kötelezheti a jogsértőt a bejegyzett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés jogosultja jogainak megsértéséből eredő következmények orvoslására (a termékeknek a jogsértő költségére történő kivonására vagy a piacról való eltávolítására), a jogosultaknak okozott károk megtérítésére, beleértve az elmaradt hasznot is.

Mg termékek és élelmiszerek OEM térkép

Mg termékek és élelmiszerek OFJ térkép

Szeszes italok OFJ térkép

Borászati termékek OEM térkép

Borászati termékek OFJ térkép

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!