Označenia pôvodu a zemepisné označenia

Je ním možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky.

Čo sa rozumie pod označením pôvodu výrobku?

Označenie pôvodu výrobku označuje názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny, ktorý sa používa na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Musia všetky suroviny a celá výroba pochádzať z vymedzenej oblasti?

Všetky suroviny musia pochádzať z vymedzenej oblasti ako aj celá výroba sa musí uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Vlastnosti výrobku musia súvisieť so zemepisnou oblasťou vrátane prírodných a ľudských činiteľov, kvalita alebo vlastnosti poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sú prevažne alebo výlučne dané zemepisným prostredím a musí existovať zrejmé pôsobenie prírodných a ľudských činiteľov na kvalitu a vlastnosti výrobku.

Napr. Tokajské víno zo slovenskej oblasti, Piešťanské bahno, Trenčianska borovička “JUNIPERUS“

Čo znamená pojem zemepisné označenie výrobku?

Zemepisné označenie výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny, ktorý sa používa na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

V prípade zemepisného označenia nie je striktne dané, aby vlastnosti a kvalita výrobku boli dané vymedzeným zemepisným prostredím, stačí, že tento výrobok má určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu. Výrobný proces nemusí prebiehať na vymedzenom území (s výnimkou vína, kde sú požiadavky stanovené osobitným právnym predpisom).

Napr. Detvianska výšivka, Soľnobanská čipka, Sekulská keramika a pod.

Kto môže podať prihlášku zemepisného označenia alebo označenia pôvodu?

Prihlášku môže podať združenie výrobcov alebo zväz spracovateľov s právnou subjektivitou pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území. Prihlasovateľom môže byť aj fyzická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území. Väčšinou však ide o  kolektívnu ochranu práv a stanovené výrobné podmienky, musia plne akceptovať všetci výrobcovia.

Čo musí obsahovať prihláška označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku?

Žiadosť musí obsahovať: znenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, názov, adresu, telefón, e-mail prihlasovateľa, zemepisné vymedzenie územia, typ výrobku, doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia, opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím, opis spôsobu získavania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získavania, názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok, meno, priezvisko a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, podpis prihlasovateľa.

Aké práva má držiteľ označenia pôvodu a zemepisného označenia?

Držiteľ osvedčenia zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia má právo na jeho používanie a podobne aj jeho užívateľ, ktorému však môže držiteľ osvedčenia zakázať používanie osvedčenia zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak užívateľ označuje svoj výrobok zapísaným označením pôvodu alebo zemepisným označením pôvodu, ktorý nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky stanovené v zapísanom osvedčení. Držiteľ ako aj užívateľ môže na svojich výrobkoch uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu alebo zapísané zemepisné označenie, ale na zapísané označenie pôvodu nemôže poskytnúť licenciu, ako súhlas na jeho využívanie alebo zriadiť záložné právo a tiež nemôže byť predmetom prevodu.

Aká je doba platnosti zapísaného označenia pôvodu a zemepisného označenia?

Doba trvania na ochranu zapísaného označenia pôvodu a zemepisného označenia je neobmedzená.

Čo je možné ochrániť aj v zahraničí?

  1. na národnej úrovni je možné zapísať a chrániť minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky nepoľnohospodárskeho pôvodu
  2. na regionálnej úrovni Európskej únie je možné zapísať a chrániť poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno a aromatizované vínne výrobky a liehoviny
  3. na medzinárodnej úrovni je možné chrániť minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky nepoľnohospodárskeho pôvodu. Žiadosť o zápis označenia pôvodu do medzinárodného registraWIPO sa zakladá na zápise a ochrane označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na národnej alebo regionálnej úrovni.

Neviete pripraviť podklady na podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu a zemepisného označenia do registra?

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát.

Čo robiť v prípade porušovania práv?

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa môže  sa majiteľ zapísaného označenia pôvodu lebo zemepisného označenia súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (stiahnuť alebo odstrániť výrobky z trhu na náklady porušovateľa práv), nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku. Ak bola majiteľovi zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia spôsobená nemajetková ujma, majiteľ zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Mapa označení pôvodu a zemepisných označení s pôvodom na Slovensku

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!