Úžitkové vzory

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Čo môže byť chránené úžitkovým vzorom?

Úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť (riešenie nie je známe pre odborníka) a sú priemyselne využiteľné. Predmetom ochrany úžitkovým vzorom môžu byť zariadenia, spôsoby výroby, technológie,  nové výrobky a iné.

Čo sa nedá chrániť úžitkovým vzorom?

Niektoré predmety, ako objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat a iné, nie je možné chrániť ani patentom, ani úžitkovým vzorom. Tieto predmety sa za technické riešenie nepovažujú alebo sú z ochrany vylúčené. Z ochrany úžitkovým vzorom sú vylúčené aj niektoré predmety, ktoré však môžu  byť chránené patentom. Ide o technické riešenia týkajúce sa biologického materiálu alebo výrobkov, ktoré obsahujú biologický materiál, tiež spôsobu výroby biologického materiálu, jeho spracovania alebo využitia. Ďalej sú to spôsoby výroby chemických a farmaceutických látok, látok na medicínske použitie a výroby zmesí látok. Okrem toho sú z ochrany vylúčené aj riešenia, ktoré sa týkajú spracovania dát na administratívne, obchodné, finančné, manažérske, alebo iné netechnické účely.

Aké práva vyplývajú majiteľovi zo zapísaného úžitkového vzoru?

Majiteľ  úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom vo svojej hospodárskej činnosti, brániť tretím osobám využívanie tohto riešenia bez jeho súhlasu, poskytnúť licenciu inej osobe na jeho využívanie, previesť úžitkový vzor na inú osobu alebo k nemu zriadiť záložné právo.

V ktorých štátoch platí zapísaný úžitkový vzor?

Zapísaný úžitkový vzorplatí iba na území toho štátu, v ktorom bol zapísaný do registra a jeho komerčné využívanie sa vzťahuje iba na územie tohto štátu.

Čím je definovaný rozsah ochrany úžitkovým vzorom?

Rozsah ochrany vyplývajúcej zo  zapísaného úžitkového vzoruje určený obsahom nárokov. Na výklad nárokov sa použije aj opis úžitkového vzorua príp. výkresy.

Aká je doba platnosti úžitkového vzoru a kedy úžitkový vzor zanikne?

Úžitkový vzor platí 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru. Platnosť možno predĺžiť dvakrát o tri roky, takže maximálna doba ochrany úžitkovým vzorom je 10 rokov od podania prihlášky úžitkového vzoru.Úžitkový vzor  zanikne dňom skončenia jeho platnosti alebo dňom účinnosti, ak sa ho majiteľ úžitkového vzoru vzdá.

Kto môže podať prihlášku úžitkového vzoru?

Právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku úžitkového vzoru, môže ten, kto ho vytvoril, t.j. pôvodca úžitkového vzoru. Ak úžitkový vzorvytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v takom rozsahu, v akom sa podieľali na jeho vytvorení, ak sa nedohodli inak. Ak pôvodca vytvoril úžitkový vzor v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, prechádza právo na riešenie ako aj podať prihlášku na zamestnávateľa. Pôvodca má právo, aby bol v prihláške úžitkového vzoru uvedený a na primeranú odmenu.

Aké výhody vyplývajú z podania prihlášky úžitkového vzoru na národnom úrade?

Podanie prihlášky zakladá právo prednosti/prioritu, ktoré si môže prihlasovateľ uplatniť  v prípade, že podá prihlášky s rovnakým predmetom technického v zahraničí do 12 mesiacov od podania na národnom úrade. Odsunutím podania v iných štátoch na neskôr, získa čas na rozmyslenie, v ktorých štátoch bude skutočne žiadať o ochranu úžitkovým vzorom. Ide predovšetkým o tie štáty, kde má prihlasovateľ záujem o komerčné a výrobné aktivity, alebo kde hrozí využívanie úžitkového vzoru konkurenciou bez jeho súhlasu. Ak má záujem o ochranu v zahraničí, má viac času na získanie finančných prostriedkov, na analýzu trhu a z rešeršnej správy na podanú prihlášku získa informácie, či predmet technického riešenia spĺňa podmienky na získanie ochrany a informácie o prípadnej konkurencii. Okrem toho môže predísť zbytočnému vynaloženiu finančných prostriedkov na ochranu v zahraničí, ak až po podaní prihlášok v zahraničí zistí, že predmet technického riešenia nespĺňa kritériá ochrany alebo už bol zaregistrovaný úžitkový vzor s rovnakým predmetom iného majiteľa. Registračný princíp konania o prihláške úžitkového vzoru, dovoľuje rýchlejšie získanie ochrany na technické riešenie než získanie patentovej ochrany a preto, v niektorých prípadoch (napr. rýchle umiestnenie výrobkov na trhu alebo zverejnenia nového produktu na výstave) je výhodné pre prihlasovateľa kombinovať ochranu technického riešenia patentom a úžitkovým vzorom, ak to legislatíva príslušného štátu dovoľuje.

Kde a akým spôsobom podať prihlášku úžitkového vzoru ?

Prihláška úžitkového sa podáva na príslušnom národnom úrade v listinnej podobe (napr. poštou alebo osobne) alebo elektronicky. Formulár žiadosti o zápis úžitkového vzoru je možné získať v podateľni národného úradu alebo na webovej stránke príslušného národného úradu. Prihláška musí obsahovať formulár žiadosti o zápis úžitkového vzoru, opis technického riešenia, patentové nároky,  ktoré vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany, anotáciu a príp. výkresy.

Ako prebieha konanie o prihláške úžitkového vzoru?

Konanie o prihláške úžitkového vzoruprebieha podľa národnej legislatívy príslušného štátu.Ide o prieskum prihlášky, či predmet prihlášky a formálne náležitosti prihlášky spĺňajú podmienky zápisu do registra. V prípade potreby, napr. odstránenie nedostatkov, úrad kontaktuje prihlasovateľa a určí mu lehotu na ich odstránenie. Opravy v priebehu konania nesmú ísť nad rámec pôvodného podania t. j. nesmú obsahovať ďalšie nové informácie, ktoré neboli uvedené v pôvodnej prihláške. Po zverejnení prihlášky úžitkového vzorumôže ktokoľvek podať námietky voči zápisu. Ak sú námietky opodstatnené,  prihláška sa čiastočne alebo úplne zamietne, alebo sa zamietnu podané námietky ako neopodstatnené. Ak boli splnené zákonné podmienky zápisu, úžitkový vzor sa zapíše do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru.

Kedy použiť ochranu patentom a kedy úžitkovým vzorom?

Technické riešenia s rovnakým predmetom je možné chrániť patentom alebo úžitkovým vzorom  alebo súčasne patentom aj úžitkovým vzorom s výnimkou tých riešení, na ktoré sa ochrana nevzťahuje alebo sú z ochrany vylúčené, alebo ak to nedovoľuje národná legislatíva príslušného štátu. Výber typu ochrany technického riešenia závisí od prihlasovateľa, ktorý by mal vziať do úvahy, aké riešenie má byť predmetom ochrany, dobu ochrany riešenia (patent platí maximálne 20 rokov od podania patentovej prihlášky, úžitkový vzor maximálne 10 rokov od podania prihlášky úžitkového vzoru) a prípadné sprístupnenie riešenia verejnosti pred podaním prihlášky t. j. zverejnenie predmetu technického riešenia, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky, nie je prekážkou ochrany úžitkovým vzorom (rozdiely medzi patentovou ochranou a ochranou úžitkovým vzorom pozri v nižšie uvedenej tabuľke).

Je podanie prihlášky úžitkového vzoru spoplatnené?

Podanie prihlášky úžitkového vzoru je spoplatnené. Výška poplatku sa môže meniť v závislosti od spôsobu podania úžitkového vzoru (výška poplatku za elektronické podanie je zvyčajne nižšia), počtu strán opisu alebo od počtu nárokov a osoby, ktorá podala prihlášku. Fyzické osoby majú zvyčajne zľavu.

Kde nájdem informácie o poplatkoch vo vzťahu ku konaniu o prihláške úžitkového vzoru?

V národných a regionálnych úradoch príp. na stránke medzinárodného úradu WIPO

www.wipo.int  v záložke PCT Applicant´s Guide

Neviete pripraviť podklady na podanie žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra?

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát.

Čo robiť v prípade porušovania práv?

Pri neoprávnenom  zásahu do výlučných práv majiteľa zapísaného úžitkového vzoru (napr. ak tretia osoba využíva neoprávnene technické riešenie bez súhlasu majiteľa úžitkového vzoru a uvádza chránené výrobky na trh) sa môže  majiteľ úžitkového vzoru domáhať súdnou cestou toho, aby porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa úžitkového vzoru  (stiahnuť alebo odstrániť výrobky z trhu na náklady porušovateľa práv), nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku. Ak bola majiteľovi úžitkového vzoru spôsobená nemajetková ujma, majiteľ úžitkového vzoru má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Čo treba urobiť pred podaním prihlášky o zápis úžitkováho vzoru?

Pred podaním prihlášky sa uistite, že ide o nové technické riešenie vykonaním rešerše. Výsledok rešerše dáva odpoveď, či je predmet technického riešenia nový, či nezasahuje do práva iného majiteľa v prípade, že ide o rovnaké technické riešenie, na ktoré je už zapísaný úžitkový vzor alebo udelený patent, či spĺňa  podmienku vynálezcovskej činnosti  (či riešenie pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky). Rešerš sa vykonáva v dokumentoch, ktoré sú zverejnené k dátumu, kedy sa rešerš vyhotoví, preto jej výsledok neobsahuje tie dokumenty, ktoré tvoria tzv. skrytý stav techniky, a ide teda iba o predbežné stanovisko k otázke, či je vynález nový. Rešerš poskytuje aj prehľad dokumentov, z ktorých je možné zistiť aj ďalšie informácie o  potencionálnych konkurentoch a smerovaní ich vývoja.

V akých databázach sa vykonáva rešerš?

Rešerš sa bežne vykonáva v databázach, ktoré sú zdarma prístupné verejnosti. Ide o registre a databázy národných a regionálnych úradov a medzinárodného úradu.

Medzi najdôležitejšie patria:

Patenscope https://www.wipo.int/patentscope/en/- databáza obsahuje 37 miliónov patentových dokumentov spolu s 2,5 miliónov zverejnených patentových prihlášok podaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), jej správcom je Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „IB WIPO“).

Espacenet https://register.epo.org/regviewer celosvetová databáza, ktorá obsahuje viac ako 90 mil. patentových dokumentov. Spravuje ju Európsky patentový úrad.

Čoho sa treba vyvarovať pred podaním prihlášky úžitkového vzoru?

Zabrániť zverejneniu informácií o predmete technického riešenia akýmkoľvek spôsobom, či už ústnym podaním (napr. prednášky, vedecké konferencie a pod.), zverejnením informácií  v písomnej forme (napr. publikovaním  v odborných časopisoch), v  médiách alebo vystavením predmetu technického riešenia na výstave alebo ho uviesť na trh. Takéto sprístupnenie informácií verejnosti je prekážkou na udelenie ochrany – porušuje sa tak kritérium novosti. Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Máte výsledok rešerše?

Ak je výsledok rešerše kladný, to znamená, že sa nenašiel dokument, ktorým by sa namietala novosť na stav techniky alebo vynálezcovskú činnosť, môžete sa rozhodnúť, či podáte patentovú prihlášku alebo prihlášku úžitkového vzoru. 

Neviete urobiť rešerš a potrebujete pomoc?

Ak potrebujete pomoc, využite rešeršné služby, ktoré poskytuje príslušný národný úrad alebo služby patentového zástupcu. Tieto služby sú zvyčajne spoplatnené.

OCHRANA ÚŽITKOVÝCH VZOROV V ZAHRANIČÍ

Je možné získať ochranu v zahraničí, ak už bola podaná prihláška úžitkového vzoru na národnom úrade?

Technické riešenie, ktoré je na Slovensku chránené úžitkovým vzorom, môže byť v zahraničí chránené nielen úžitkovým vzorom, ale aj patentom. A opačne, na vynález, ktorý je v Slovenskej republike prihlásený na ochranu patentom, môže byť v zahraničí udelená ochrana úžitkovým vzorom. Pred prihlásením úžitkového vzoru do zahraničia je ale potrebné zistiť si, či štát, v ktorom sa bude požadovať udelenie ochrany, má možnosť udelenia ochrany úžitkovým vzorom, či je konanie založené na prieskumovom alebo registračnom princípe a pod.

Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre ochranu úžitkovým vzorom v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku. Pre úžitkové vzory platí, že zverejnenie skoršej (prioritnej) prihlášky šesť mesiacov pred podaním prihlášky, ktorou sa žiada ochrana v zahraničí, nie je prekážkou jej podania. 

Akým spôsobom sa dá získať ochrana úžitkového vzoru v zahraničí?

a) tzv. národnou cestou – udelenie národného patentu podaním národnej prihlášky podľa Parížskeho dohovoru, ktorý združuje 177 štátov a umožňuje udelenie národného patentu na prihlášky podané v členských štátoch dohovoru. Konanie o prihláške a udelenie patentu na vynález prebieha podľa národnej legislatívy členského štátu. Tento spôsob ochrany je výhodný iba v tom prípade, ak má prihlasovateľ záujem o patentovú ochranu  v dvoch alebo troch členských štátoch Parížskeho dohovoru alebo  ak sa vynález v danej krajine nedá chrániť iným spôsobom.

b) regionálnou ochranou – udelenie regionálneho patentu podaním regionálnej prihlášky. Patentové úrady regionálnych organizácií majú právo udeľovať regionálny patent na základe jedenej regionálnej prihlášky podanej podľa príslušného regionálneho dohovoru. V súčasnosti existujú štyri regionálne patentové organizácie, ktoré sú aj súčasťou systému PCT: Európska patentová organizácia, Eurázijská patentová organizácia, Africká organizácia duševného vlastníctva a Africká regionálna organizácia duševného vlastníctva. Udelený patent bude platiť (za definovaných podmienok) iba v tých štátoch, ktoré sú členskými štátmi dohovoru príp. aj v ďalších štátoch na základe vzájomnej dohody.

c) kombináciou spôsobov a) a b) – udelenie národných a regionálnych patentov podaním jednej medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „PCT“), ktorá združuje 153 členských štátov, štyri regionálne organizácie (Európska patentová organizácia, Eurázijská patentová organizácia, Africká organizácia duševného vlastníctva, Africká regionálna organizácia duševného vlastníctva) a umožňuje dosiahnutie ochrany vynálezov kombináciou udelenia národných a regionálnych patentov.

Kde sa podáva medzinárodná prihláška a akým spôsobom?

Medzinárodná prihláška sa môže podať na národnom úrade, medzinárodnom úrade WIPO alebo v Európskom patentovom úrade, ak je prihlasovateľ občanom členského štátu Európskeho patentového dohovoru. 

Kde nájdem informácie o členských štátoch PCT a podmienkach konania v týchto úradoch?

Všetky informácie o členských štátoch PCT nájdete na webovej stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“) na adrese: www.wipo.int, v PCT Applicant´s Guide.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!