Dizajny

Ochranu dizajnom využijete, ak máte nový výrobok a chcete chrániť jeho vzhľad, alebo ak chcete chrániť obal, šperk či textil.

Čo je dizajn a na čo sa udeľuje ochrana dizajnom?

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku alebo jeho estetická stránka. Môže pozostávať z dvojrozmerných prvkov napr. vzor, čiara, farba a pod. alebo trojrozmerných prvkov ako je tvar výrobku. Ochrana dizajnom sa využíva aj na ochranu šperkov, elektronických zariadení, textilu, na ochranu grafických symbolov ako aj loga.

Aký je rozdiel medzi zapísaným dizajnom a patentom?

Dizajnom sa chráni vzhľad alebo estetická stránka výrobku, dizajn nechráni jeho funkčné vlastnosti. Patentom sa chráni nové technické riešenie (funkčnosť).

Aké podmienky musia byť splnené, aby bol dizajn zapísaný do registra?

Podmienky zápisu do registra sú definované národnou legislatívou štátu, v ktorom sa žiada o ochranu  dizajnom, avšak základnou podmienkou je celosvetová novosť. Dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred podaním prihlášky sprístupnený verejnosti a ak sa podstatne líši od známych dizajnov. Táto podmienka musí byť splnená aj vo vzťahu ku kombinácii už existujúcich zapísaných dizajnov.

Kde platí zapísaný dizajn?

Zapísaný dizajn platí iba v štáte, v ktorom bola udelená ochrana, t. j. v ktorom je dizajn zapísaný.

Aká je doba ochrany dizajnom?

Doba ochrany zapísaného dizajnu je minimálne 10 rokov (v SK je to maximálne 25 rokov) odo dňa podania prihlášky dizajnu, závisí však od národnej legislatívy daného štátu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa. Každé predĺženie ochrany je spoplatnené.

Kto môže podať prihlášku dizajnu?

Prihlášku môže podať ten, kto dizajn vytvoril alebo ak prihlasovateľ nie je pôvodcom, musí predložiť doklad o nadobudnutí práva. Ak pôvodca vytvoril dizajn v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, prechádza právo na riešenie ako aj podať prihlášku na zamestnávateľa. Pôvodca má právo, aby bol v prihláške uvedený a má právo na odmenu.

Kde sa podáva a čo musí obsahovať prihláška dizajnu ?

Prihláška sa zvyčajne podáva na národnom úrade, musí obsahovať žiadosť o zápis dizajnu do registra, ako aj určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis prihlasovateľ v prihláške žiada a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu. Jedným dizajnom je možné chrániť rôzne varianty tvarov výrobku. V takomto prípade sa podáva hromadná prihláška.

Ako prebieha konanie o prihláške dizajnu?

Konanie o prihláške prebieha podľa národnej legislatívy príslušného štátu. Podmienky zápisu v jednotlivých krajinách nájdete na adrese: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

Je podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra spoplatnené?

Podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra je spoplatnené. Výšku poplatku určuje národná legislatíva príslušného štátu. Podmienky a spôsob platby sú zvyčajne zverejnené na webovej stránke príslušného úradu.

Neviete pripraviť podklady na podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra?

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát.

Viete čo máte urobiť pred podaním prihlášky dizajnu?

Uistite sa, že navrhovaná ochranná známka alebo dizajn je nový vykonaním rešerše v odpovedajúcich databázach. Vyhnete sa zbytočnej námahe pri spracovaní prihlášky a strate finančných prostriedkov za ich registráciu, ak zistíte, že vami navrhovaná ochranná známka alebo dizajn výrobku, ktorý chcete chrániť už existuje.

V akých databázach sa vykonáva rešerš?

Bežne prístupné sú webregistre. Pre dizajny je to databáza DESIGNview – https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview Ide o centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných dizajnoch v ktoromkoľvek národnom úrade, ktorý tieto informácie poskytuje. Obsahuje viac ako 17 mil. dizajnov. Môžete tiež použiť The Global Design Database – https://www.wipo.int/reference/en/designdb/, ktorá obsahuje viac ako 13 mil. dizajnov registrovaných podľa Haagskeho systému ako aj obsah databáz úradov, ktoré tieto informácie poskytujú.

Čo robiť v prípade porušovania práv?

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa (napr. ak tretia osoba využíva neoprávnene dizajn bez súhlasu majiteľa dizajnu) môže  sa majiteľ dizajnu súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa dizajnu (stiahnuť alebo odstrániť výrobky z trhu na náklady porušovateľa práv), nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku. Ak bola majiteľovi dizajnu spôsobená nemajetková ujma, majiteľ dizajnu má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

OCHRANA DIZAJNOV V ZAHRANIČÍ

Ako je možné chrániť dizajn v zahraničí?

Dizajn je možné chrániť aj v iných štátoch:

a) podaním národnej prihlášky. Podmienky zápisu v jednotlivých krajinách nájdete na adrese: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

b) podaním jednej medzinárodnej prihlášky podľa Haagskeho systému WIPO, prostredníctvom ktorej je možné chrániť až 100 dizajnov v členských štátoch Haagskej dohody. Viac informácií získate na www.wipo.int/hague/en. Prihláška sa podáva priamo v sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve .

c) podaním jednej regionálnej prihlášky, v regionálnom úrade ako napríklad v Africkej organizácii duševného vlastníctva (OAPI), ktorá registruje dizajny v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Bangui, v Africkej regionálnej organizácii duševného vlastníctva (ARIPO), ktorá registruje dizajny v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Lusaky, taktiež v Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP), ktorý registruje dizajny v troch krajinách „Beneluxu“ alebo v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý registruje dizajny v členských štátoch Európskej únie. Pozn.: Detaily konania v jednotlivých štátoch nájdete na stránke WIPO na nasledovnej adrese: https://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!