Patenty

Patent je ochranný dokument, ktorý oprávňuje majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.

Čo je možné chrániť patentom?

Patent je ochranný dokument, ktorý sa udeľuje na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť (ide o riešenia, ktoré nie sú zrejmé pre odborníka) a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou. Podmienkou patentovateľnosti však je celosvetová novosť vynálezu.

Čo nemôže byť chránené patentom?

Patent sa neudeľuje na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely a na tie predmety, ktoré sa nepovažujú za vynález alebo sú z patentovateľnosti vylúčené.

Ak bol udelený patent, aké výhody a práva plynú majiteľovi z patentovej ochrany?

Majiteľ patentu má výlučné právo komerčne využívať vynález chránený patentom, t. j. bez  jeho súhlasu nesmie nikto tento vynález využívať, ponúkať alebo uvádzať na trh alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobky, ktoré boli vyrobené na základe udeleného patentu v tom štáte, v ktorom bol patent udelený za predpokladu, že majiteľ platí udržiavacie poplatky za udelený patent. Majiteľ patentu môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám, previesť patent na inú osobu (fyzickú alebo právnickú), zriadiť k patentu záložné právo alebo ho predať. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou.Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do patentového registra. Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku.

V ktorých štátoch platí udelený patent?

Udelený patent platí iba na území toho štátu, v ktorom bola patentová ochrana udelená, teda jeho komerčné využívanie sa vzťahuje iba na územie tohto štátu. Tam, kde prihlasovateľ nepožiadal o patentovú ochranu, môže ktokoľvek využívať predmet vynálezu na komerčné účely a majiteľ patentu mu v tom nemôže zabrániť.

Čím je definovaný rozsah ochrany patentu?

Rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu je určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis vynálezu a príp. výkresy.

Aká je doba platnosti patentu a kedy patent zanikne?

Patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky. Výška udržiavacích poplatkov závisí od národnej legislatívy príslušného štátu. Patent zanikne uplynutím doby jeho platnosti, uplynutím lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov alebo dňom účinnosti, ak sa ho majiteľ vzdá písomným oznámením úradu.

Kto môže podať patentovú prihlášku?

Právo na riešenie vrátane práva podať patentovú prihlášku, môže ten kto vynález vytvoril, t. j. pôvodca vynálezu. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v takom rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu ak sa nedohodli inak. Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, prechádza právo na riešenie ako aj právo podať prihlášku na zamestnávateľa. Pôvodca má právo, aby bol v patentovej prihláške uvedený a má právo na odmenu.

Aké výhody vyplývajú z podania prihlášky na národnom úrade?

Podanie prihlášky zakladá právo prednosti/prioritu, ktoré si môže prihlasovateľ uplatniť do 12 mesiacov od podania v prípade, že podá prihlášky s rovnakým predmetom vynálezu v zahraničí. Výhodou je, že odsunie podanie prihlášky v iných štátoch na neskôr a takto získa čas na rozmyslenie, v ktorých štátoch bude skutočne žiadať o patentovú ochranu. Ide predovšetkým o tie štáty, kde má záujem o komerčné a výrobné aktivity, alebo kde hrozí, že konkurencia bude využívať jeho vynález, ak nepožiada o patentovú ochranu. Okrem toho získa čas na zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na prípadné patentovanie v zahraničí. Má viac času na analýzu trhu, z rešeršnej správy na podanú prihlášku získa informácie o patentovateľnosti vynálezu, ďalšie informácie o prípadnej konkurencii a v prípade, že sa zistí, že vynález nespĺňa kritériá patentovateľnosti, ešte pred podaním prihlášok v zahraničí, vyhne sa zbytočným nákladom za ich podanie. Poplatok za podanie prihlášky v národnom úrade je vo všeobecnosti nízky a  preto je pre prihlasovateľa výhodné. Niekedy prihlasovateľ podaním národnej prihlášky a jej zverejnením zabráni, udeleniu patentu na rovnaký predmet vynálezu inej osobe kdekoľvek na svete aj vtedy, ak konanie o prihláške zastaví.

Kde a akým spôsobom podať patentovú prihlášku?

Patentová prihláška sa podáva na príslušnom národnom úrade v listinnej podobe (napr. poštou alebo osobne) alebo elektronicky. Formulár žiadosti o udelenie patentu je možné získať v podateľni národného úradu alebo na webovej stránke príslušného národného úradu. Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy, a aspoň jeden uplatnený patentový nárok, ktorý vymedzuje predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany.

Aké práva plynú prihlasovateľovi zo zverejnenej patentovej prihlášky?

Patentová prihláška sa po 18 mesiacoch od dátumu podania/práva prednosti zverejní vo vestníku  príslušného národného úradu. Zo zverejnenej prihlášky plynie prihlasovateľovi predbežná ochrana vynálezu (t. j. také výlučné práva ako z udeleného patentu). Ak v čase od zverejnenia patentovej prihlášky po udelenie patentu dôjde k porušeniu práv zo zverejnenej prihlášky tretími osobami, majiteľ patentu si môže svoje práva vymáhať až odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu. To znamená, od vydania patentovej listiny a zverejnenia patentu vo vestníku.  Okrem toho, zverejnením prihlášky sa riešenie, ktoré je predmetom prihlášky stáva stavom techniky, ktoré bráni, aby sa na rovnaké riešenie kdekoľvek na svete udelil patent a to aj v tom prípade, že prihlasovateľ odstúpil od ďalšieho konania.

Ako prebieha konanie o patentovej prihláške?

Konanie o patentovej prihláške prebieha podľa národnej legislatívy príslušného štátu.V prípade potreby, napr. odstránenie nedostatkov, úrad kontaktuje prihlasovateľa a určí mu lehotu na ich odstránenie. Je dôležité, aby podklady prihlášky boli vypracované čo najlepšie, lebo opravy v priebehu konania nesmú ísť nad rámec pôvodného podania. Opravy nesmú obsahovať ďalšie nové informácie, ktoré neboli uvedené v pôvodnej prihláške. Patent na vynález bude udelený, ak sú splnené podmienky patentovateľnosti (sú splnené kritériá novosti, vynálezcovskej činnosti a priemyselnej využiteľnosti)

Je podanie patentovej prihlášky spoplatnené?

Podanie patentovej prihlášky je spoplatnené. Výška poplatku sa môže meniť v závislosti od spôsobu podania patentovej prihlášky (výška poplatku za elektronické podanie je zvyčajne nižšia), od počtu strán opisu alebo od počtu nárokov.

Kde nájdem informácie o poplatkoch vo vzťahu ku konaniu o patentovej prihláške?

V národných a regionálnych úradoch príp. na stránke medzinárodného úradu WIPO

www.wipo.int  v záložke PCT Applicant´s Guide

Je možné chrániť vynález (technické riešenie ) aj iným spôsobom?

Technické riešenia a teda aj niektoré vynálezy  je možné chrániť aj úžitkovým vzorom. Majiteľovi úžitkového vzoru plynú z ochrany rovnaké páva ako majiteľovi patentu. Medzi patentom a úžitkovým vzorom existujú však niektoré zásadné rozdiely ako napr. doba ochrany, rozdielne konanie o patentovej prihláške a prihláške úžitkového vzoru a pod. (pozri tabuľku). V niektorých krajinách môže byť technické riešenie chránené patentom a úžitkovým vzorom súčasne (napr. v SK), v niektorých krajinách to nie je možné (napr. v HU), to však závisí od predmetu ochrany a národnej legislatívy príslušného štátu.

Neviete pripraviť podklady na podanie žiadosti o udelenie patentu?

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát.

Čo robiť v prípade porušovania práv?

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa (napr. ak tretia osoba využíva neoprávnene vynález bez súhlasu majiteľa patentu a uvádza chránené výrobky na trh) sa môže  majiteľ patentu súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa patentu (stiahnuť alebo odstrániť výrobky z trhu na náklady porušovateľa práv), nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku. Ak bola majiteľovi patentu spôsobená nemajetková ujma, majiteľ patentu má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Čo treba urobiť pred podaním prihlášky patentu?

Pred podaním prihlášky sa uistite, že ide o nové technické riešenie vykonaním rešerše. Výsledok rešerše dáva odpoveď, či je predmet technického riešenia nový, či nezasahuje do práva iného majiteľa v prípade, že ide o rovnaké technické riešenie, na ktoré je už udelená patentová ochrana alebo zapísaný úžitkový vzor, či spĺňa  podmienku vynálezcovskej činnosti  (či riešenie pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky). Rešerš sa vykonáva v dokumentoch, ktoré sú zverejnené k dátumu, kedy sa rešerš vyhotoví, preto jej výsledok neobsahuje tie dokumenty, ktoré tvoria tzv. skrytý stav techniky a ide teda iba o predbežné stanovisko k otázke, či je vynález nový. Rešerš poskytuje aj prehľad dokumentov, z ktorých je možné zistiť aj ďalšie informácie o  potencionálnych konkurentoch a smerovaní ich vývoja.

V akých databázach sa vykonáva rešerš?

Rešerš sa bežne vykonáva v databázach, ktoré sú zdarma prístupné verejnosti. Ide o registre a databázy národných a regionálnych úradov a medzinárodného úradu.

Medzi najdôležitejšie patria:

Patenscope https://www.wipo.int/patentscope/en/- databáza obsahuje 37 miliónov patentových dokumentov spolu s 2,5 miliónov zverejnených patentových prihlášok podaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), jej správcom je Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „IB WIPO“).

Espacenet https://register.epo.org/regviewer celosvetová databáza, ktorá obsahuje viac ako 90 mil. patentových dokumentov. Spravuje ju Európsky patentový úrad.

Čoho sa treba vyvarovať pred podaním prihlášky vynálezu?

Zabrániť zverejneniu informácií o predmete technického riešenia akýmkoľvek spôsobom, či už ústnym podaním (napr. prednášky, vedecké konferencie a pod.), zverejnením informácií  v písomnej forme (napr. publikovaním  v odborných časopisoch), v  médiách alebo vystavením predmetu technického riešenia na výstave alebo ho uviesť na trh. Takéto sprístupnenie informácií verejnosti je prekážkou na udelenie ochrany – porušuje sa tak kritérium novosti.

Máte výsledok rešerše?

Ak je výsledok rešerše kladný, to znamená, že sa nenašiel dokument, ktorým by sa namietala novosť na stav techniky alebo vynálezcovskú činnosť, môžete sa rozhodnúť, či podáte patentovú prihlášku alebo prihlášku úžitkového vzoru. 

Neviete urobiť rešerš a potrebujete pomoc?

Ak potrebujete pomoc, využite rešeršné služby, ktoré poskytuje príslušný národný úrad alebo služby patentového zástupcu. Tieto služby sú zvyčajne spoplatnené.

OCHRANA PATENTOV V ZAHRANIČÍ

Je možné získať patentovú ochranu v zahraničí, ak už bola podaná patentová prihláška na národnom úrade?

Do 12 mesiacov od dátumu podania skoršej prihlášky je možné podať žiadosť o patentovú ochranu aj v iných krajinách a uplatniť si právo prednosti/prioritu z národnej alebo regionálnej prihlášky s rovnakým predmetom. 

Technické riešenie, ktoré je na Slovensku chránené patentom, môže byť v zahraničí chránené nielen patentom, ale aj úžitkovým vzorom.

Akým spôsobom sa dá získať patentová ochrana v zahraničí?

a) tzv. národnou cestou – udelenie národného patentu podaním národnej prihlášky podľa Parížskeho dohovoru, ktorý združuje 177 štátov a umožňuje udelenie národného patentu na prihlášky podané v členských štátoch dohovoru. Konanie o prihláške a udelenie patentu na vynález prebieha podľa národnej legislatívy členského štátu. Tento spôsob ochrany je výhodný iba v tom prípade, ak má prihlasovateľ záujem o patentovú ochranu  v dvoch alebo troch členských štátoch Parížskeho dohovoru, alebo ak sa vynález v danej krajine nedá chrániť iným spôsobom.

b) regionálnou ochranou – udelenie regionálneho patentu podaním regionálnej prihlášky. Patentové úrady regionálnych organizácií majú právo udeľovať regionálny patent na základe jedenej regionálnej prihlášky podanej podľa príslušného regionálneho dohovoru. V súčasnosti existujú štyri regionálne patentové organizácie, ktoré sú aj súčasťou systému PCT: Európska patentová organizácia, Eurázijská patentová organizácia, Africká organizácia duševného vlastníctva a Africká regionálna organizácia duševného vlastníctva. Udelený patent bude platiť (za definovaných podmienok) iba v tých štátoch, ktoré sú členskými štátmi dohovoru príp. aj v ďalších štátoch na základe vzájomnej dohody.

c) kombináciou spôsobov a) a b) – udelenie národných a regionálnych patentov podaním jednej medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „PCT“), ktorá združuje 153 členských štátov, štyri regionálne organizácie (Európska patentová organizácia, Eurázijská patentová organizácia, Africká organizácia duševného vlastníctva, Africká regionálna organizácia duševného vlastníctva) a umožňuje dosiahnutie ochrany vynálezov kombináciou udelenia národných a regionálnych patentov.

Kde sa podáva medzinárodná prihláška a akým spôsobom?

Medzinárodná prihláška sa môže podať na národnom úrade, medzinárodnom úrade WIPO alebo v Európskom patentovom úrade, ak je prihlasovateľ občanom členského štátu Európskeho patentového dohovoru. 

Kde nájdem informácie o členských štátoch PCT a podmienkach konania v týchto úradoch?

Všetky informácie o členských štátoch PCT nájdete na webovej stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“) na adrese: www.wipo.int, v PCT Applicant´s Guide.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!