Logá

Grafická značka alebo emblém, ktorý používajú komerčné spoločnosti, iné organizácie alebo jednotlivci s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie.

Čo sa rozumie pod pojmom „logo“?

„Logo je grafická značka alebo emblém, ktorý používajú komerčné spoločnosti, iné organizácie alebo jednotlivci s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen“.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Logo

Podlieha logo registrácii?

Logo nepodlieha registrácii, tak ako iné predmety priemyselných práv (ako napr. ochranná známka, úžitkový vzor, dizajn alebo vynález) a nie je obmedzená ani doba jeho ochrany. Môže byť chránené autorským zákonom. Jeho využívanie inými subjektami je zvyčajne predmetom zmluvných vzťahov, t. j. podmienky jeho použitia sú upravené v zmluve.

Môže byť logo aj ochrannou známkou?

Logo môže byť, po splnení zákonných podmienok, zaregistrované aj ako ochranná známka t. j. iba v tom prípade, ak sa používa na odlíšenie tovarov alebo poskytovaných služieb na trhu.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!