Ochranné známky

Ochranná známka je akékoľvek označenie, najmä slovné, kresba, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu alebo zvuky.

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je označenie, ktoré umožňuje odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Zaregistrované ochranné známky sú chránené právami duševného vlastníctva.

Aké druhy ochranných známok môžu byť zaregistrované?

Môže to byť napr. slovo alebo kombinácia slov, písmen a číslic, ďalej ochranná známka môže pozostávať z výkresov, symbolov, trojrozmerných prvkov, ako je tvar a obal tovaru, ba dokonca to môžu byť  neviditeľné znaky, ako sú zvuky alebo vône, alebo aj farebné odtiene použité ako rozlišovacie prvky.

Čo sa nesmie použiť ako ochranná známka?

Erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijných krajín (členských štátov Parížskeho dohovoru), úradné skúšobné, puncovné značky, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska ako aj na erby, vlajky a iné symbolické znaky, skratky alebo názvy medzinárodných medzivládnych organizácií, ktorých je jedna alebo viac únijných krajín členom sa nemôžu použiť ako ochranná známka, s výnimkou tých erbov, vlajok a iných symbolických znakov, skratiek a názvov, ktorých ochrana bola už predmetom platných medzinárodných dohôd (čl. 6 ter Parížskeho dohovoru).

Ako získať ochranu?

Ochrana sa dá získať na základe podania žiadosti o registráciu ochrannej známky na národnom úrade spolu s vyobrazením ochrannej známky, zoznamom tovarov alebo služieb pre ktoré ma byť zapísaná a zaplatením požadovaných poplatkov.

Aké podmienky musia byť splnené, aby bola ochranná známka zapísaná do registra?

Podmienky zápisu do registra sú definované národnou legislatívou štátu, v ktorom sa žiada o ochranu  ochrannou známkou, avšak základnou podmienkou je celosvetová novosť. Ochranná známka sa považuje za novú, ak nebola pred podaním prihlášky o zápis do registra sprístupnená verejnosti a ak sa podstatne líši od známych ochranných známok pre dané tovary a služby. Táto podmienka musí byť splnená aj vo vzťahu ku kombinácii už existujúcich zapísaných ochranných známok. 

Existuje triednik tovarov a služieb a ako ho vypracovať k žiadosti o zápis ochrannej známky do registra?

Zoznam tovarov a služieb, ktorý sa prikladá k žiadosti o zápis ochrannej známky do registra sa musí vypracovať na základe aktuálneho Medzinárodného triednika výrobkov a služieb na účely registrácie ochrannej známky, kde treba uviesť konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Zoznam tovarov a služieb nájdete na stránke WIPO na adrese: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/ alebo na webovej stránke príslušného národného úradu.

Aká je doba ochrany?

Doba platnosti ochrannej známky sa môže líšiť, zvyčajne je to však desať rokov. Doba ochrany môže byť obnovená na neurčito po zaplatení ďalších poplatkov.

Aké práva plynú majiteľovi zo registrovanej ochrannej známky?

Registráciou ochrannej známky je udelené výlučné právo majiteľovi na jej používanie. To znamená, že ochrannú známku môže používať výhradne jej majiteľ alebo ju môže za úplatu poskytnúť (licenciou) inej strane. Registrácia poskytuje majiteľovi právnu istotu a posilňuje jeho práva, napríklad v prípade súdneho sporu.

Za akých podmienok je možné chrániť obchodné meno spoločnosti alebo logo ochrannou známkou? 

Obchodné meno alebo logo je možné chrániť ochrannou známkou iba v tom prípade, ak ide o označenie, ktoré spĺňa také zákonné podmienky zápisu ako platia pre ochrannú známku. (ďalšie informácie nájdete v časti „Právo obchodného mena“ resp. „Právo loga“)

Neviete pripraviť podklady na podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra?

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát.

Čo robiť v prípade porušovania práv?

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa (napr. ak tretia osoba využíva neoprávnene ochrannú známku bez súhlasu majiteľa ochrannej známky) môže sa majiteľ ochrannej známky súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa ochrannej známky (stiahnuť alebo odstrániť výrobky z trhu na náklady porušovateľa práv), nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku. Ak bola majiteľovi ochrannej známky spôsobená nemajetková ujma, majiteľ ochrannej známky má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

OCHRANA OCHRANNÝCH ZNÁMOK V ZAHRANIČÍ

Aké sú možnosti ochrany ochrannej známky v zahraničí?

V súčasnosti existujú nasledovné spôsoby ochrany:

  1. podanie národnej prihlášky ochrannej známky priamo do krajiny alebo krajín, v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu. Registrácia a konanie o prihláške ochrannej známky sa riadi národnou legislatívou príslušnej krajiny.
  2. podanie (regionálnej) prihlášky ochrannej známky Európskej únie. Ochrana platí iba v rámci Európskej únie t. j. vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Majiteľ takejto ochrannej známky získava právo na jej používanie v celej Európskej únii a tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu v každej krajine zvlášť.
  3. podanie medzinárodnej prihlášky ochrannej známky podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Ide o medzinárodný zápis, ktorý je možné získať v zmluvných krajinách týchto dohôd na základe jedinej prihlášky, ktorá sa podáva Medzinárodnému úradu pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve alebo na národnom úrade zmluvného štátu. Informácie o konaní v jednotlivých štátoch sú sprístupnené na nasledujúcej webovej stránke Medzinárodného úradu WIPO: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!