Autorské práva

Zaoberajú sa vzťahmi, ktoré vznikajú pri vytváraní a používaní literárnych, umeleckých, vedeckých a technických diel, umeleckých výkonov a podobne.

Existujú právne normy na ochranu autorských práv?

Autorské práva, ako aj správa práv sú zakotvené v  zákone o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Autorský zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Čo ešte možno chrániť autorským zákonom?

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj všetky materiály, manuály, letáky, reklamné materiály ako aj softvér a databázy, ktorými  firma disponuje spolu s videami a klipmi sú chránené autorským zákonom od okamihu vzniku diela.

Od kedy je autorské dielo chránené a je potrebná jeho registrácia?

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. To znamená, že na ochranu autorských práv nie je potrebná žiadna registrácia.

V čom spočíva zásadný rozdiel medzi autorskými a priemyselnými právami?

Autorské práva vzťahujú sa na ochranu literárnych a umeleckých diel autorov, práva súvisiace s autorským právom ako sú  výkony umelcov, výrobcov zvukového, audiovizuálneho záznamu, ako aj na ochranu softvéru, počítačových databáz (pokrývajú napr. ochranu dokumentov, manuálov, technologických postupov, letákov, reklamných materiálov a pod.)nevyžaduje sa registráciaautorské právo k dielu vzniká okamihom jeho vytvorenia do zmyslami vnímateľnej podoby doba ochrany – osobnostné práva autora trvajú počas jeho života a zanikajú smrťou, jeho majetkové práva trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.
Priemyselné práva vzťahujú sa na ochranu technických riešení, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti (napr. vynálezy, úžitkové vzory, dizajny) ako aj na ochranu tovarov a služieb chránených prostredníctvom označenia, ako sú napr. ochranné známkysúvisia s podporou obchodnej a výrobnej činnosti a poskytovanými službami právnických a fyzických osôb vyžaduje sa ich registrácia, vzťahuje sa na nich formálne právo doba platnosti ochrany závisí od typu a spôsobu ochrany  

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!