Obchodné mená

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť.

Čo je „obchodné meno“?

Obchodné meno je chránené vo všetkých únijných krajinách (pozn.: členských štátoch Parížskeho dohovoru) bez toho, že by ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať; nerozhoduje, či je, alebo nie je časťou továrenskej alebo obchodnej známky (čl. 8 Parížskeho dohovoru).

Čo sa rozumie pod pojmom „obchodné meno“?

Pod obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony  pri svojej podnikateľskej činnosti. Označenie podnikateľa obchodným menom je povinné, to znamená, že každý podnikateľ musí mať obchodné meno. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, má predovšetkým odlišovaciu funkciu a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Možno ho chrániť ochrannou známkou (pozri časť ochranné známky).

Môže byť obchodným menom aj meno fyzickej osoby?

Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!