Základné pojmy a definície

Čo je to duševné vlastníctvo a rozdelenie práv duševného vlastníctva.

Čo je to duševné vlastníctvo?

Duševné vlastníctvo je „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora resp. tvorcu.

Duševným vlastníctvom môže byť napr. vynález, literárne či umelecké dielo, dizajn, umelecký výkon, obchodná značka, webová stránka, a pod. Duševné vlastníctvo možno predať, kúpiť, založiť, darovať, t.j. nakladať s ním z pozície vlastníka ako s akýmkoľvek iným majetkom hmotnej povahy.

Duševné vlastníctvo je súčasťou nehmotného majetku firmy, ktoré môže za určitých okolností predstavovať niekoľkonásobne vyššiu hodnotu jej hmotného majetku, ktorý tvoria napr. budovy, výrobné haly, zariadenia a pod. Hodnota duševného vlastníctva závisí od miery jeho využiteľnosti a prínosu pre firmu a možno ju zvýšiť ochranou v zmysle práva duševného vlastníctva.

Právo duševného vlastníctva môžeme rozdeliť na:

 • autorské právo, právo súvisiace s autorským právom a 
 • právo priemyselného vlastníctva, ktoré tvoria priemyselné práva, práva príbuzné priemyselným právam a práva súvisiace s priemyselnými právami.

Rozdelenie práv duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva sa delí nasledovne:

Čo sú to priemyselné práva?

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sú výsledkom technickej tvorivej činnosti (vynálezy, technické riešenia), predmety priemyselného dizajnu (dizajny), označenia (ochranné známky, označenia pôvodu), ako aj konštrukčné schémy polovodičových výrobkov (topografie polovodičov).

Priemyselné práva súvisia s podporou obchodnej a výrobnej činnosti a poskytovanými službami právnických a fyzických osôb. Ich ochrana nevzniká automatiky, je potrebná registrácia.

Na Slovensku má tieto práva má vo svojej kompetencii Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Čo sú to autorské práva?

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sa zaoberajú vzťahmi, ktoré vznikajú pri vytváraní a používaní literárnych, umeleckých a vedeckých diel, umeleckých výkonov, pri výrobe a používaní zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a televízneho a rozhlasového vysielania, pri zhotovení a používaní databáz a pod.

Autorské právo k dielu vzniká automaticky okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Na ochranu autorských práv preto nie je potrebná žiadna registrácia.

Autorským právom sú chránené aj všetky firemné materiály ako napr. manuály, letáky, reklamné materiály, ako aj softvér a databázy, ktorými  firma disponuje spolu s videami a klipmi. Na Slovensku má tieto práva má vo svojej kompetencii Ministerstvo kultúry SR.

Viac informácií nájdete v sekcii Autorské práva.

Aký je rozdiel medzi autorským a priemyselným právom?

Autorské práva

 • vzťahujú sa na ochranu literárnych a umeleckých diel autorov, práva súvisiace s autorským právom ako sú  výkony umelcov, výrobcov zvukového, audiovizuálneho záznamu, ako aj na ochranu softvéru, počítačových databáz (pokrývajú napr. ochranu dokumentov, manuálov, technologických postupov, letákov, reklamných materiálov a pod.)
 • nevyžaduje sa registrácia
 • autorské právo k dielu vzniká okamihom jeho vytvorenia do zmyslami vnímateľnej podoby
 • doba ochrany – osobnostné práva autora trvajú počas jeho života a zanikajú smrťou, jeho majetkové práva trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.

Priemyselné práva

 • vzťahujú sa na ochranu technických riešení, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti (napr. vynálezy, úžitkové vzory, dizajny) ako aj na ochranu tovarov a služieb chránených prostredníctvom označenia, ako sú napr. ochranné známky
 • súvisia s podporou obchodnej a výrobnej činnosti a poskytovanými službami právnických a fyzických osôb
 • vyžaduje sa ich registrácia, vzťahuje sa na nich formálne právo
 • doba platnosti ochrany závisí od typu a spôsobu ochrany

Čo je to patent ?

Patent je ochranný dokument, ktorý oprávňuje majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Na Slovensku sa udeľovanie patentov riadi zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (tzv. patentový zákon).

Čo je úžitkový vzor?

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Táto forma ochrany je vhodná pre nové, jednoduché výrobky a technológie technickej povahy, ktoré majú nižšiu hodnotu a kratšiu dobu ekonomického zhodnotenia.

Za technické riešenia sa nepovažujú objavy, vedecké teórie, plány, vonkajšia úprava výrobkov, počítačové programy, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej a obchodnej činnosti a podávanie informácií. Okrem toho úžitkovými vzormi nie je možné chrániť niektoré technické riešenia, napr. spôsoby výroby chemických látok, farmaceutických látok a medicínske použitie látok a zmesí látok.

Ochranu úžitkovým vzorom je možné získať jednoduchšie a rýchlejšie, a je lacnejšou alternatívou k patentovej ochrane, nakoľko sa však v prípade úžitkového vzoru nerobí tzv. úplný prieskum, na rozdiel od patentu je nevýhodou riziko zrušenia zapísaného úžitkového vzoru v prípade, ak si majiteľ dôslednou rešeršou na stav techniky neoverí jeho novosť a unikátnosť. Navyše, spôsob ochrany úžitkovým vzorom poznajú len niektoré krajiny (napr. v USA takýto spôsob ochrany neexistuje).

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov na Slovensku upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch.

Aký je rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom?

Patent aj úžitkový vzor sú prostriedky právnej ochrany vynálezov a technických riešení v rámci určitého územia a na určitú dobu platnosti.

Ochrana patentom

 • Patent sa udeľuje na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
 • Za vynálezy sa nepovažujú najmä objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti , hier alebo obchodnej činnosti , počítačové programy a podávanie informácií.
 • Zverejnenie vynálezu pred podaním prihlášky – bráni udeleniu patentu, nie je splnené kritérium novosti
 • Zverejnenie prihlášky – po 18 mesiacoch od dátumu podania prihlášky alebo priority
 • Dlhšia doba konania – zvyčajne viac ako 3 roky vzhľadom na vecný prieskum t. j. či sú splnené kritériá patentovateľnosti
 • Výluky ochrany – vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, alebo objavenia niektorého z prvkov ľudského tela vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu
 • Rozsah ochrany je určený znením nárokov
 • Doba platnosti – max. 20 rokov
  (od podania patentovej prihlášky)
 • Práva majiteľa vyplývajúce patentu: výlučné právo využívať vynález, t. j. bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať,
  udelením licencie môže poskytnúť iným osobám súhlas na využívanie patentu,
  môže ho previesť na inú osobu (fyzickú alebo právnickú), zriadiť k nemu záložné právo alebo ho predať.
  Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do patentového registra.
 • Vymožiteľnosť práva majiteľa súdnou cestou

Ochrana úžitkovým vzorom

 • Úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.
 • Za technické riešenia sa nepovažujú najmä objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, počítačové programy a podávanie informácií.
 • Zverejnenie technického riešenia pred podaním prihlášky – v lehote 6 mesiacov nebráni registrácii úžitkového vzoru, kritérium novosti nie je porušené
 • Zverejnenie prihlášky – zvyčajne po 6 mesiacoch od podania prihlášky
 • Kratšia doba konania – zvyčajne do 12 mesiacov, ak neboli podané námietky voči zápisu (vykonáva sa iba formálny prieskum na zápisnú spôsobilosť)
 • Výluky ochrany – technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý, ďalej spôsoby výroby chemických a farmaceutických látok a medicínske použitie látok a zmesí látok
 • Rozsah ochrany je určený znením nárokov
 • Doba platnosti – max. 10 rokov
  (4 roky je základná doba platnosti s možnosťou predĺženia 2x o 3 roky)
 • Práva majiteľa vyplývajúce z úžitkového vzoru:
  výlučné právo na technické riešenie, t. j. bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať, udelením licencie môže poskytnúť iným osobám súhlas na využívanie úžitkov. vzoru,
  môže ho previesť na inú osobu (fyzickú alebo právnickú), zriadiť k nemu záložné právo alebo ho predať.
  Súhlas na využitie úžitkového vzoru sa udeľuje licenčnou zmluvou. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra úžitkových vzorov.
 • Vymožiteľnosť práva majiteľa
  súdnou cestou

Čo je dizajn?

Pod pojmom dizajn sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

Dizajnom sa chráni len vonkajšia úprava výrobku t.j. vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Predmetom ochrany nie je technická, konštrukčná, funkčná alebo materiálová podstata výrobku.

Ochrana dizajnu má teritoriálny charakter, t. j. platí na území štátu, kde mu bola ochrana priznaná. Prihlášku je možné podať takmer v každej krajine.

Na Slovensku je prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

Čo je topografia?

Topografia polovodičových výrobkov je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Na Slovensku upravuje ochranu topografie zákon NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je akékoľvek označenie, najmä slovné, kresba, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu alebo zvuky, pričom môže ísť aj o ich kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Ochranná známka musí byť presne definovaná a zapísaná v registri ochranných známok. Takto registrované výrobky bývajú označené symbolom ®.

Na Slovensku vedie register ochranných známok Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Čo je to označenie pôvodu a zemepisné označenie?

Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Zemepisné označenie výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

Čo je to obchodné meno?

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Obchodné meno má predovšetkým odlišovaciu funkciu a nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Obchodné meno taktiež nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete jeho podnikania.

Obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby tvorí predovšetkým jeho meno a priezvisko, pričom môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania (napr. Peter Mrkvička – počítačové práce).

Obchodným menom právnickej osoby je názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri. Obchodné meno právnickej osoby musí obsahovať tiež dodatok označujúci jej právnu formu (napr. „akciová spoločnosť“ alebo „a.s.“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo „s.r.o.“).

Na Slovensku je obchodné meno, ako predmet práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva, upravené v Obchodnom zákonníku (§8 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

Čo je to know-how?

Pod pojmom „know-how“ sa rozumie súhrn poznatkov, vedomostí a nadobudnutých zručností z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Za poznatky a skúsenosti sa považujú aj rôzne výsledky výskumných, vedeckých, vývojových, technologických, poradenských a iných obdobných prác.

Logo je grafická značka alebo emblém firmy, podniku, organizácie, inštitúcie príp. jednotlivca s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Je zvyčajne kombináciou názvu, slov, symbolov či obrazov. Logo môže byť len obrazové (napr. Shell žltá mušľa), slovné (napr. Coca-Cola, Google) alebo kombinované (napr. Škoda alebo RedBull).

Čo je to doménové meno?

Doménové meno (skrátene aj „doména“) je meno internetovej adresy, pod ktorou sa jeho majiteľ prezentuje na internete napr. www.inprotool.eu alebo www.sopk.sk.  Nie je jednoznačne definované v samostatnej právnej norme. Význam doménového mena je v tom, že nahrádza zložitý číselný kód priradený každému počítaču pripojenému k internetu tzv. IP adresu, ktorého používanie by bolo pre užívateľov nepraktické.

Čo je to obchodné tajomstvo?

Obchodné tajomstvo sú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom majúce skutočnú alebo potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu, ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!