O projekte InProTool

Prediagnostika priemyselného vlastníctva Vám umožní vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní. Cieľom projektu InProTool je pomôcť najmä malým a stredným firmám orientovať sa v problematike duševného vlastníctva.

Projekt InProTool je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.InProTool
projekt

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja regiónov. Sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní. Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich inovatívne riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu, úžitkového vzoru, či dizajnu. Porušenie práv duševného vlastníctva totiž môže mať negatívne, až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy.

S cieľom pomôcť najmä malým a stredným firmám orientovať sa v problematike duševného vlastníctva, implementujú slovenské a maďarské obchodné a priemyselné komory cezhraničný projekt s názvom „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva“ (originálny názov v anglickom jazyku „Industrial Property cross-border pre-assessment tool“, akronym „InProTool“), ktorý je zameraný na priemyselné vlastníctvo a jeho ochranu. Jeho cieľom je zlepšiť znalosti firiem o svojich predmetoch priemyselného vlastníctva, a tým prispieť k jeho lepšej ochrane a využitiu.

Predmety priemyselného vlastníctva sú strategickým nástrojom zvýšenia možností firmy profitovať z nových a inovatívnych nápadov a ich technického potenciálu. V súčasnej vedomostnej ekonomike by mala byť stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku kľúčovým faktorom jeho obchodnej stratégie. Najmä malé a stredné podniky totiž v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti, príp. nesprávnej podnikateľskej stratégii. Priemyselnoprávnu ochranu väčšinou považujú za finančne nákladnú, administratívne náročnú a komplikovanú. Pochopenie hodnoty a významu priemyselného vlastníctva umožní firmám plne využiť z neho vyplývajúci potenciál, a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť na domácich aj zahraničných trhoch.

Obchodné a priemyselné komory Slovenska a Maďarska začnú v rámci realizácie projektu poskytovať novú unikátnu on-line internetovú aplikáciu zameranú na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov. Aplikácia bude dvoj-jazyčná, slovensko-maďarská a využívať ju preto budú môcť rovnako slovenské ako aj maďarské firmy či jednotlivci. Pracovníci komôr budú v rámci projektu vyškolení na poskytovanie konzultačno-poradenských služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany, takže podnikatelia budú môcť v každej z partnerských komôr získať informácie o tom, ako môže priemyselné vlastníctvo zlepšiť rozvoj ich firiem.Ciele
projektu

Hlavným cieľom projektu je prispieť k vytváraniu inovačného ekosystému v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska, a tým posilniť inteligentný a trvalo udržateľný rast tohto prihraničného regiónu.

Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom posilnenia a zlepšenia medziinštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami, konkrétne:

  • vytvorením novej on-line služby na preddiagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov;
  • podporou cezhraničnej výmeny skúseností medzi obchodnými a priemyselnými komorami v oblasti práv priemyselného vlastníctva;
  • vyškolením pracovníkov obchodných a priemyselných komôr na poskytovanie konzultačno-poradenských služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.

Financovanie

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Celkový rozpočet projektu: 165 170,00 EUR
Z toho ERDF: 140 394,50 EUR
Národné spolufinancovanie: 16 517,00 EUR
Vlastné zdroje partnerov: 8 258,50 EUR

Trvanie projektu: 16 mesiacov (1.12.2020 – 31.3.2022)