Know-how

Súhrn poznatkov, vedomostí a nadobudnutých zručností z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky.

Čo znamená pojem „know-how“?

Pod pojmom „know-how“ sa rozumie súhrn poznatkov, vedomostí a nadobudnutých zručností (z rôznych oblastí). Ide teda o nehmotné statky, ktoré sa nepodliehajú právnej ochrane tak, ako iné predmety práv priemyselného vlastníctva.

Ako sa dá „know-how“ chrániť?

Jediným možným spôsobom ochrany je zmluva o mlčanlivosti. Ochrana know-how sa tiež môže vymedziť v iných zmluvách ako sú napr. v obchodnoprávne zmluvy, pracovné zmluvy alebo interné smernice.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!