Topografie

Topografia polovodičových výrobkov je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá.

Čo sa rozumie pod pojmom topografia?

Návrh usporiadania integrovaných obvodov, tiež topografia je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných, vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Kto môže obchodne využívať topografiu alebo polovodičový výrobok?


Obchodne využívať topografie alebo polovodičové výrobky, môže iba majiteľ zapísanej topografie. Bez súhlasu majiteľa práva nie je možné na obchodné účely dovážať, predávať alebo inak distribuovať chránené dispozičné riešenie, integrovaný obvod, ktorý obsahuje topografiu alebo produkt, ktorý obsahuje predmetnú topografiu.

Aká je doba ochrany topografie?

Podľa Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS) je minimálna doba ochrany najmenej desať rokov od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa prvého komerčného využitia integrovaných obvodov. Termín ochrany sa však v jednotlivých krajinách líši.

Kto môže podať prihlášku topografie a ako prebieha konanie?

Prihlášku môže podať ten, kto topografiu vytvoril alebo ak prihlasovateľ nie je pôvodcom, musí predložiť doklad o nadobudnutí práva. Konanie o prihláške prebieha podľa národnej legislatívy príslušného štátu. Ak pôvodca vytvoril topografiu v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, prechádza právo na riešenie ako aj podať prihlášku na zamestnávateľa. Pôvodca má právo, aby bol v prihláške uvedený.

Kde platí ochrana topografie?

Ochrana topografie sa vzťahuje iba na štát, v ktorom bola zapísaná do registra.

Je možná ochrana topografie polovodičového výrobku aj v zahraničí?

V súčasnosti je možná ochrana podaním národnej prihlášky v takom štáte, kde to národná legislatíva dovoľuje. Aby sa začalo konanie o prihláške topografie polovodičového výrobku treba požiadať o udelenie ochrany, predložiť podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku alebo aj samotný polovodičový výrobok, ktorý obsahuje predmetnú topografiu, zaplatiť predpísané poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred príslušným úradom.

Neviete pripraviť podklady na podanie žiadosti o zápis topografie do registra?

Využite služby zástupcu, ktorý má právo konať pred úradom. Zvyčajne je to patentový zástupca alebo advokát.

Čo robiť v prípade porušovania práv?

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa (napr. ak tretia osoba využíva neoprávnene topografiu bez súhlasu majiteľa) môže sa majiteľ topografie súdnou cestou domáhať toho, aby súd porušovanie práv zastavil. Súd môže nariadiť, aby porušovateľ práv odstránil následky porušovania práv majiteľa topografie a nahradil mu prípadnú škodu vrátane ušlého zisku.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!