Formatervezési minták

A termék külső kialakítása vagy esztétikája. Állhat kétdimenziós elemekből, mint például minta, vonal, szín stb. vagy háromdimenziós elemekből, mint például a termék alakja.

Mi a formatervezési minta és mire ad oltalmat?

A formatervezési mintaoltalom védi a termék külső kialakítását vagy esztétikáját. Állhat kétdimenziós elemekből, mint például minta, vonal, szín stb. vagy háromdimenziós elemekből, mint például a termék alakja. A formatervezési mintaoltalmat egyebek mellett bútorok, ékszerek, elektronikus eszközök, textíliák, grafikai szimbólumok oltalmára is alkalmazzák.

Mi a különbség a lajstromozott formatervezési minta és a szabadalom között?

A formatervezési minta a termék külső megjelenését vagy formai kialakítását védi, nem védi a termék funkcionális jellemzőit. A szabadalom egy új műszaki megoldást, azaz a funkcionalitást védi.

Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy formatervezési minta lajstromozható legyen?

A lajstromozás feltételeit annak az országnak a nemzeti jogszabályai határozzák meg, ahol a formatervezési mintaoltalmat kérelmezik, de az alapvető feltétel a világszintű újdonság. A formatervezési minta akkor tekinthető újnak, ha a bejelentés benyújtását megelőzően nem tették hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, és ha lényegesen eltér az ismert formatervezési mintáktól. Ezt a feltételt a meglévő lajstromozott formatervezési minták kombinációjával kapcsolatban is teljesíteni kell.

Hol érvényes a lajstromozott formatervezési minta?

A lajstromozott formatervezési minta csak abban az országban érvényes, ahol az oltalmat megadták, azaz ahol a formatervezési mintát lajstromozták.

Mennyi a formatervezési mintaoltalom időtartama?

A lajstromozott formatervezési minta oltalmának időtartama legalább 10 év (a Szlovák Köztársaságban és Magyarországon legfeljebb 25 év) a formatervezési minta bejelentésének napjától számítva, de ez az adott ország nemzeti jogszabályaitól függ. A formatervezési minta lajstromozásának érvényességi ideje a jogosult kérelmére meghosszabbítható. Az oltalom kiterjesztése díjköteles.

Ki nyújthat be formatervezési mintaoltalmi bejelentést?

A bejelentést az a személy nyújthatja be, aki a formatervezési mintát létrehozta, vagy ha a bejelentő nem az eredeti alkotó, akkor igazolnia kell a jog megszerzését. Ha a formatervező a formatervezési mintát munkaviszonyban végzett feladatai ellátása során alkotta meg, a megoldás és a bejelentés joga a munkáltatóra száll át. Az alkotónak joga van a bejelentésben való megnevezésre, és jogosulti díjazásra.

Hol kell benyújtani a formatervezési minta bejelentését, és mit kell tartalmaznia?

A bejelentést a nemzeti hivataloknál kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a formatervezési minta lajstromozására irányuló kérelmet, valamint annak a terméknek az azonosítását, amelyben a formatervezési minta megtestesül, vagy amelyen azt használják, továbbá minden olyan formatervezési minta ábrázolását, amelyre a bejelentő a bejelentésben lajstromozást kér, és amelyből a minta lényege egyértelműen felismerhető. Egyetlen formatervezési minta oltalomban részesítheti a termék különböző alakváltozatait. Ilyen esetben többes bejelentést nyújtanak be.

Mi a formatervezési minta bejelentésének benyújtására vonatkozó eljárás?

A bejelentési eljárást az érintett állam nemzeti jogszabályaival összhangban kell lefolytatni. Az egyes országokban történő bejegyzés feltételeit lásd a Szellemi Tulajdon Világszervezetének honlapján: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp. 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról

Van-e díja a formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentésnek?

A formatervezési minta lajstromba vétele iránti bejelentés benyújtása díjköteles. A díj összegét az érintett állam nemzeti jogszabályai határozzák meg. A feltételeket és a fizetés módját általában az illetékes hivatal honlapján teszik közzé.

Nem tudja elkészíteni a formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés benyújtásához szükséges dokumentumokat?

Vegye igénybe a hivatal előtt eljárni jogosult képviselő szolgáltatásait. Ez általában egy szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd.

Tudja, mit kell tennie, mielőtt bejelentené a formatervezési mintát?

Győződjön meg arról, hogy a javasolt védjegy nem sérti másnak már meglévő korábbi jogát vagy a formatervezési minta világviszonylatban új, és végeztessen kutatást a vonatkozó adatbázisokban. Elkerülheti a bejelentés elbírálásával járó felesleges bosszúságot és a bejegyzésükkel járó pénzveszteséget, ha úgy találja, hogy az oltalmazni kívánt vagy ahhoz hasonló védjegy vagy formatervezési minta már létezik.

Milyen adatbázisokat használnak a védjegyekre vonatkozó kutatáshoz?

A formatervezési minták esetében ez a DESIGNview adatbázis – https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview. Ez egy központosított hozzáférés a lajstromozott formatervezési mintákra vonatkozó információkhoz bármely olyan nemzeti hivatalban, amely ilyen információkat szolgáltat. Több mint 17 millió mintát tartalmaz. Használhatja továbbá a The Global Design Database adatbázist – https://www.wipo.int/reference/en/designdb/, amely több mint 13 millió, a Hágai Rendszer alapján lajstromozott formatervezési mintát tartalmaz, valamint az ezeket az információkat szolgáltató hivatalok adatbázisainak tartalmát.

Mi a teendő jogsértés esetén?

A szabadalmas kizárólagos jogaiba való jogosulatlan beavatkozás esetén (pl. ha egy harmadik fél a szabadalmas hozzájárulása nélkül jogosulatlanul használja a találmányt, és védett terméket hoz forgalomba) a szabadalmas bíróság előtt kérheti a jogsértés megszüntetését. A bíróság kötelezheti a szabadalombitorlót, hogy orvosolja a szabadalom jogosultját ért jogsérelem következményeit (vonja vissza vagy vonja ki a termékeket a piacról a szabadalombitorló költségére), valamint kártalanítsa a szabadalmast az esetleges károkért, beleértve az elmaradt hasznot is.

A FORMATERVEZÉSI MINTÁK KÜLFÖLDI OLTALMA

Hogyan lehet egy formatervezési mintát külföldön oltalomban részesíteni?

A formatervezési minta más országokban is oltalom alatt állhat:

a) nemzeti kérelem benyújtásával. Az egyes országok bejelentési feltételei a következő címen találhatók: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

b) egy nemzetközi bejelentés benyújtásával a WIPO hágai rendszere szerint, amely a Hágai Megállapodás tagállamaiban legfeljebb 100 formatervezési minta oltalmát biztosíthatja. További információért látogasson el a www.wipo.int/hague/en weboldalra. A bejelentést közvetlenül a WIPO genfi székhelyén lehet benyújtani.

c) egyetlen regionális bejelentés benyújtásával egy regionális hivatalnál, például az Afrikai Szellemi Tulajdonjogi Szervezetnél (OAPI), amely a Bangui Megállapodásban, illetve az Afrikai Regionális Szellemi Tulajdonjogi Szervezetnél (ARIPO), amely a Lusakai Megállapodásban részes államokban lajstromozza a formatervezési mintákat továbbá a BOIP-nál, amely a három Benelux-országban jegyzi be a formatervezési mintákat, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO), amely az Európai Unió tagállamaiban jegyzi be a formatervezési mintákat. Megjegyzés: A nemzeti eljárások részletei a WIPO honlapján találhatók a következő címen: https://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html.

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!